Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych

EO-500-1/13

Na podstawie art. 33 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) i § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, oraz na podstawie art. 4 pkt 3e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Stałą Komisję do zamawiania usług w zakresie badań naukowych, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Generalnego do spraw

Ekonomicznych.

Członkowie:

- naczelnik Wydziału Organizacji i Badań Naukowych,
- naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu,
- naczelnik Wydziału Ochrony Lasu,
- naczelnik Wydziału Urządzania Lasu i Geoinformatyki,
- naczelnik Wydziału Marketingu i Handlu,
- naczelnik Wydziału ds. Zamówień Publicznych.

Sekretarz - st. spec. w Wydziale Organizacji i Badań Naukowych.

§  2. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
1. Tryb pracy Komisji, w tym szczególnie zwoływanie posiedzeń, podział pracy poszczególnych członków Komisji, ustanawia przewodniczący Komisji.
2. Przewodniczący Komisji może:
a) poszerzyć skład Komisji o specjalistów z komórek merytorycznych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych,
b) upoważnić jednego z jej członków do przewodniczenia posiedzeniu Komisji, jeżeli nie może uczestniczyć w jej pracach.
§  3. Do zadań Komisji należy:
1. Weryfikacja (analiza i ocena) propozycji badań naukowych, składanych przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2. Kwalifikacja tematów badawczych na:
a) podlegające zamówieniu w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych;
b) wyłączone z obowiązku stosowania ww. ustawy na podstawie art. 4 pkt 3e.
3. Opracowanie propozycji wykazów tematów naukowo-badawczych w podziale na tematy określone w pkt 2a i b i przedstawianie tych wykazów Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych do akceptacji.
4. Ocena i wybór ofert na realizację tematów badawczych, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 3e, złożonych przez jednostki naukowo-badawcze.
5. Przedstawianie Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych, wyłonionych w trakcie oceny ww. ofert, wykonawców na realizację poszczególnych tematów badawczych.
§  4. Wprowadzam do stosowania procedury postępowania związane z zamawianiem usług w zakresie badań naukowych związanych leśnictwem, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 4 pkt 3e, określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§  5. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma prawo podjęcia decyzji o zleceniu badań naukowych z pominięciem procedur przedstawionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  6. Traci moc Zarządzenie nr 47 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 31 maja 2012 w sprawie powołania Stałej Komisji do zamawiania usług w zakresie badań naukowych przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz procedur postępowania z tym związanych.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

związane z zamawianiem usług w zakresie badań naukowych, związanych z leśnictwem, wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Dla zapewnienia zorganizowanego przebiegu procesu zamawiania usług w zakresie badań naukowych związanych z leśnictwem ustanawia się stałe procedury postępowania w ww. zakresie.
§  1.
1. Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ma wyłączne prawo zlecania i finansowania badań naukowych.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych mogą uczestniczyć w procesie tworzenia tematyki badawczej przez zgłaszanie swoich propozycji i ich zakresu we wniosku adresowanym do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Dyrektorzy regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych mogą zlecać i finansować jedynie ekspertyzy ważne dla gospodarki leśnej w jej lokalnych uwarunkowaniach do kwoty 50 tys. zł.
§  2. Całość spraw związanych z zamawianiem usług w zakresie badań naukowych, ich zlecaniem i rozliczaniem oraz analizę wykorzystania wyników badań przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych prowadzi Wydział Organizacji i Badań Naukowych.
§  3. Ustanawia się następujący tryb postępowania przy zamawianiu usług w zakresie badań naukowych:
1. Wydziały merytoryczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, na podstawie własnych potrzeb oraz wskazań z jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, w terminie do końca I półrocza każdego roku składają do Wydziału Organizacji i Badań Naukowych, na wzorze druku, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, wnioski na tematy naukowo-badawcze, uwzględniające priorytety badawcze.
2. Złożone przez Wydziały DGLP wnioski na tematy naukowo-badawcze podlegają weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwego merytorycznie zastępcę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
3. Wydział Organizacji i Badań Naukowych sporządza, w terminie do końca września każdego roku, wykaz tematów naukowo-badawczych planowanych do zlecenia ze środków funduszu leśnego w roku następnym i przekazuje go do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
4. Zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ww. wykaz tematów naukowo-badawczych Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wysyła do wybranych jednostek naukowo-badawczych z zaproszeniem do złożenia ofert na ich realizację. Wykaz jednostek naukowo-badawczych, do których zostaną wysłane zaproszenia do złożenia ofert, przygotowuje Wydział Organizacji i Badań Naukowych w porozumieniu z zainteresowanymi komórkami merytorycznymi w DGLP.
5. Instytucje naukowe składają oferty na realizację tematu badawczego w ustalonym trybie na wzorze druku, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
6. Przesłane przez instytucje naukowe oferty Wydział Organizacji i Badań Naukowych przekazuje do wstępnej oceny i weryfikacji do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych DGLP.
7. Wydział Organizacji i Badań Naukowych opracowuje zestawienie ofert na realizację tematów badawczych z podaniem dla każdej z ofert- oceny właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej DGLP i przekazuje to zestawienie członkom Komisji. Na ustalonym posiedzeniu Komisji dokonywana jest weryfikacja ofert na realizację tematów badawczych oraz ich ocen i sporządzany jest wykaz tematów, proponowanych do zlecenia. Wykaz ten wraz z protokółem z przeprowadzonego wyboru ofert zostaje przekazany do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
8. W przypadkach występowania pojedynczych ofert na realizację danego tematu badawczego oraz w innych przypadkach wskazanych w protokóle przez Komisję mogą zostać przeprowadzone z wykonawcami, za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, negocjacje dotyczące zakresów i terminów badań oraz kosztów ich realizacji. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół, który przekazywany jest do akceptacji Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.
9. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych swoją decyzją ustanawia wykaz tematów badawczych oraz wyłonionych wykonawców, do których wysyłane są zlecenia na realizację badań. Po ustaleniu warunków realizacji poszczególnych tematów zostają zawierane z wykonawcami stosowne umowy.
§  4. Określa się wymogi dla ofert na realizację tematów badawczych, o których mowa w § 3 ust. 5, oraz kryteria ich oceny:
1. Złożone oferty na realizację tematów badawczych podlegają analizie i ocenie na podstawie niżej wymienionych kryteriów i wag do nich przypisanych:
a) kompleksowość ujęcia i rozwiązania danego problemu badawczego - 20%,
b) wysokość planowanych kosztów realizacji (cena wykonania badań) - 50%,
c) przydatność dla praktyki leśnej planowanych do uzyskania wyników badań - 20%,
d) wykonane lub wykonywane dotychczas prace badawcze, odpowiadające swoim zakresem merytorycznym pracy stanowiącej przedmiot zamówienia - 10%.
2. Dla powyższych kryteriów obliczane są punkty w podany poniżej sposób:
a) kompleksowość ujęcia i rozwiązania danego problemu badawczego - 20%

Za powyższe kryterium można przyznać do 20 pkt - wartość ta będzie sumą przyznanych ocen za następujące elementy:

- zdefiniowanie i uzasadnienie celu badań - do 5 pkt,
- proponowany zakres badań, metodyka - do 5 pkt,
- oryginalność lub innowacyjność podejścia do sposobu realizacji badań - do 10 pkt;
b) wysokości planowanych kosztów realizacji (cena wykonania badań) - 50%

Wyliczenie punktów następuje według poniższego wzoru:

najniższa łączna cena

realizacji tematu badawczego brutto

Liczba przyznanych punktów =------------------------------------x 50;
łączna cena realizacji tematu

badawczego brutto ocenianej oferty

c) przydatności dla praktyki leśnej planowanych do uzyskania wyników badań - 20%

Za powyższe kryterium można przyznać do 20 pkt;

d) wykonane lub wykonywane dotychczas tematy badawcze, odpowiadające swoim zakresem merytorycznym tematowi stanowiącemu przedmiot zamówienia - 10%

Za powyższe kryterium można przyznać do 10 pkt. Pod uwagę należy wziąć liczbę wykonanych w okresie ostatnich 3 lat tematów z zakresu merytorycznego zbliżonego do zakresu tematu stanowiącego przedmiot zamówienia.

3. Wyliczone punkty dla poszczególnych kryteriów zostają zsumowane i stanowią końcową ocenę oferty na realizację tematu badawczego. Na ostateczną ocenę punktową składa się suma punktów wyliczonych według przyjętych wzorów.
4. Najkorzystniejszą ofertę stanowi ta, która uzyskała największą liczbę punktów.
§  5. Wszystkie procedury związane z ustaleniem tematyki badawczej na dany rok powinny zostać przeprowadzone do końca miesiąca listopada.
§  6. Wybrane oferty na realizację tematów badawczych stanowią podstawę do ustalenia w projekcie planu finansowo-gospodarczego na przyszły rok środków finansowych na ich realizację.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK/ZGŁOSZENIE

TEMATU BADAWCZEGO

Nr rejestracyjny wnioskuData wpłynięciaPodpis
A. NAZWA:

- REGIONALNEJ DYREKCJI LP .................................................................................

- KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ DGLP ...................................................................

...........................................................................................................................................

B. INFORMACJE OGÓLNE

1.Tytuł projektu
2.Dyscyplina gospodarki leśnej lub inna dziedzina (wymienić)
3.Planowany okres realizacji projektu

C. OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO:

1. Cel projektu badawczego

(jaki problem powinien zostać rozwiązany, co jest jego istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego).

2. Znaczenie projektu

(uzasadnienie podjęcia tego projektu badawczego, wskazanie praktycznych zastosowań lub rozwiązań i przewidziane efekty z ich zastosowania - wymienić, jakie).

3. Obecny stan wiedzy związanej z tematem badań

(jaki nowy wkład wniesie rozwiązanie lub wyjaśnienie założonego celu badawczego do dotychczasowego stanu wiedzy lub do praktyki).

4. Forma udokumentowania wyników badań

(sposób przedstawienia wykonanych badań, opis uzyskanych wyników badań oraz zakładanego końcowego efektu badawczego - sprawozdania, instrukcje, wytyczne itd.).

........................................................... ..................................................

(miejscowość, data) (podpis osoby zgłaszającej)

*Akceptuję:

..................................................

(podpis dyrektora pionu)

* dotyczy wniosków komórek org. DGLP

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OFERTA

NA REALIZACJĘ TEMATU BADAWCZEGO

Nr rejestracyjny wnioskuData wpłynięciaPodpis
A. DANE WNIOSKODAWCY
1.Nazwa i adres jednostki naukowej
2.Numer telefonu; adres e-mail
3.Osoba/osoby uprawniona/e do reprezentowania wnioskodawcy (imię, nazwisko, funkcja)

B. INFORMACJE OGÓLNE

1.Kierownik tematu
2.Tytuł tematu
3.Dyscyplina gospodarki leśnej lub inna (wymienić)
4.Planowany okres realizacji tematu

(w miesiącach)

5.Znaczenie tematu (właściwe zaznaczyć)[] praktyka leśna
[] rozwój nauk leśnych (leśnictwa)
6.Liczba wykonawców tematu, w tym pracowników naukowych
7.Słowa kluczowe (maks. 3)
8.Planowane nakłady ogółem w zł:
w tym na pierwszy rok realizacji ........................ r.
w tym planowany zakup aparatury lub urządzeń badawczych (w zł)

9. Streszczenie tematu (na odrębnej stronie, maks. 1-2 strony A4)

10. Imienny wykaz pracowników naukowych przewidziany do realizacji tematu badawczego:

Lp.Imię i nazwiskoTytuł naukowyCharakter udziału w realizacji tematu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C. INFORMACJE O KIEROWNIKU TEMATU

1.Imię i nazwisko
2.Adres do korespondencji
3.Telefon kontaktowye-mail
4.Miejsce stałego zatrudnienia (nazwa instytucji)
5.Osiągnięcia naukowe lub wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań. (Opracowane nowe technologie, metody pracy, innowacyjne rozwiązania lub ważne publikacje - maks. 5 pozycji).
1.
2.
3.
4.
5.
6.Informacja o pracach badawczych wykonanych i aktualnie realizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed zgłoszeniem wniosku. Podać również nazwę instytucji zlecającej pracę badawczą (maks. 10 pozycji).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D. OPIS TEMATU BADAWCZEGO, METODYKA BADAŃ

ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW:

1. Cel tematu badawczego

(jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, co jest jego istotą, dokładna charakterystyka efektu końcowego).

2. Znaczenie tematu (dla praktyki leśnej / rozwoju nauk leśnych [leśnictwa]*):

a) uzasadnienie podjęcia tego tematu badawczego, znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny gospodarki leśnej, dyscypliny działalności gospodarczej oraz rozwoju organizacyjno-ekonomicznego, wskazanie praktycznych zastosowań lub rozwiązań i przewidziane efekty z ich zastosowania - wymienić, jakie;

b) zakładany praktyczny efekt.

3. Obecny stan wiedzy związanej z tematem badań

(jaki nowy wkład wniesie rozwiązanie lub wyjaśnienie założonego celu badawczego do dotychczasowego stanu wiedzy lub do praktyki w danej dziedzinie, obszarze; czy jest to problem nowy, czy kontynuowany i w jakim zakresie powinna nastąpić zmiana lub weryfikacja stanu wiedzy).

4. Metodyka badań

(sposób rozwiązania problemu badawczego, na czym będzie polegać realizacja poszczególnych zadań badawczych i ich analiza oraz opracowanie wyników badań, jakie urządzenia lub aparatura zostaną wykorzystane w badaniach, czy są one w posiadaniu jednostki badawczej).

5. Forma udokumentowania zrealizowanego tematu badawczego

(sposób, forma przedstawienia wykonanych badań, opis uzyskanych wyników badań oraz zakładanego końcowego efektu badawczego - sprawozdania, instrukcje, wytyczne itd.).

E. HARMONOGRAM REALIZACJI TEMATU BADAWCZEGO

(na oddzielnej stronie kartki)

Lp.Nazwa zadania badawczegoPlanowany okres realizacji w miesiącach

(od - do)

Plan. koszty zadania (zł)Rodzaj dokumentacji i termin przekazania
12345

F. KOSZTORYS TEMATU BADAWCZEGO

(na oddzielnej kartce -w zł)

WyszczególnienieRok....Rok ....Rok ....Rok ....Ogółem
123456
Koszty bezpośrednie realizacji,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne
- inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Koszty realizacji tematu ogółem (netto)
Podatek VAT 23%
Koszty realizacji tematu

ogółem (brutto)

Opis planowanej do zakupienia aparatury badawczej

(podać nazwę planowanej do zakupu aparatury, przewidywany koszt):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...................................................................... ................................................................

(podpis kierownika jednostki naukowej) (podpis kierownika tematu badawczego)

......................................................................

(podpis Głównego Księgowego / Kwestora)

................................................................

(data i pieczęć jednostki)

*) podkreślić