Dziennik resortowy

Dz.Urz.MG.2012.14

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 18 maja 2012 r.
w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Społeczną Radę do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwaną dalej "Radą", jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.
§  2. Do zadań Rady należy:
1) opracowywanie propozycji i koncepcji rozwiązań systemowych służących rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie zobowiązań międzynarodowych i regulacji prawnych Unii Europejskiej;
2) udział w opracowywaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z harmonogramem prac.
§  3.
1. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący - osoba powołana przez Ministra Gospodarki;
2) dwóch wiceprzewodniczących - osoby powołane przez Ministra Gospodarki;
3) sekretarz generalny Rady - osoba powołana przez Ministra Gospodarki;
4) członkowie - powołani przez Ministra Gospodarki spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz środowisk opiniotwórczych.
2. W pracach Rady mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonania zadań Rady, w szczególności:
1) przedstawiciele organów władzy publicznej;
2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Rady;
3) przedstawiciele jednostek naukowych.
3. Członkowie Rady oraz osoby, o których mowa w ust. 2, pełnią swoje funkcje społecznie.
§  4.
1. Przewodniczący kieruje pracami Rady i przewodniczy jej posiedzeniom.
2. Rada działa kolegialnie.
3. Rada podejmuje uchwały w sprawach będących przedmiotem jej działania.
4. Uchwały Rady zapadają w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia jednomyślności, przewodniczący może zarządzić głosowanie; w takim przypadku uchwała Rady zapada większością głosów obecnych i głosujących członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
§  5. W celu realizacji zadań Rady, mogą być tworzone grupy robocze.
§  6. Obsługę organizacyjną prac Rady zapewnia Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.
§  7. Traci moc zarządzenie Nr 28 Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273 poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.