Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2009.8.57

Akt indywidualny
Wersja od: 31 lipca 2009 r.

DECYZJA Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 3 lipca 2009 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505) postanawia się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Marię Kucharską, radcę prawnego zatrudnionego w Departamencie Prawnym Wyższego Urzędu Górniczego, na Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.1)
______

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 2 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 września 2007 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 14, poz. 53).