Powołanie Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1994.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1997 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr 1/94
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 31 stycznia 1994 r.
w sprawie powołania Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo Budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1991 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej (Dz. U. Nr 62, poz. 262) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się Resortową Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej, zwaną dalej "Komisją" w składzie:

Przewodniczący - Karol Wąsowicz

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie

Zdrowia i Opieki Społecznej

Zastępcy Przewodniczącego - Emilia Powała

gł. Specjalista w Departamencie

Nauki, Kształcenia i Współpracy z Zagranicą

- Julita Ziętkowska

dyrektor Biura Administracyjno-Budżetowego

Członkowie: - Piotr Bitner

st. radca w Departamencie Farmacji

- Małgorzata Czerniakiewicz

naczelnik Wydziału Budżetu Terenowego

w Departamencie Ekonomicznym

- Elżbieta Górecka

st. radca w Departamencie Ekonomicznym

- Zbigniew Łopatek

gł. specjalista ds. legislacji w Departamencie

Prawnym

- Jolanta Owczarek

naczelnik Wydziału Budżetu Centralnego

w Departamencie Ekonomicznym

§  2. 2
Powołuje się:

Rzecznika Dyscypliny Budżetowej - Alina Kraśniewska

specjalista w Departamencie Ekonomicznym

Zastępcę Rzecznika

Dyscypliny Budżetowej - Krystyna Jóźwicka

st. specjalista w Departamencie Ekonomicznym

§  3.
Obsługę organizacyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Ekonomiczny.
§  4.
Traci moc zarządzenie wewnętrzne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie powołania Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia wewnętrznego nr 25/95 z dnia 25 maja 1995 r. (Dz.Urz.MZ.95.3.8) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 maja 1995 r.

- zmieniony przez § 1 tiret pierwsze zarządzenia wewnętrznego nr 7 z dnia 29 października 1996 r. (Dz.Urz.MZ.96.13.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 1996 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia wewnętrznego nr 6/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz.Urz.MZ.97.9.22) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 1997 r.

2 § 2 zmieniony przez § 1 tiret drugie i trzecie zarządzenia wewnętrznego nr 7 z dnia 29 października 1996 r. (Dz.Urz.MZ.96.13.34) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 29 października 1996 r.