Powołanie Rady Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 października 2003 r.
w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Radę Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zwaną dalej "Radą" w składzie:
1)
inż. Zbigniew Banaśkiewicz

Starostwo Powiatowe w Kielcach;

2)
dr inż. Jadwiga Barga-Więcławska

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

3)
dr inż. Edward Bróż

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

4) 1
(skreślony);
5)
prof. dr hab. Jerzy Ćmak

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

6)
mgr Zdzisław Dudzic

Gmina Nowa Słupia;

7)
Jan Gałka

Gmina Bielany;

8)
prof. dr hab. Kazimierz Gądek

Akademia Rolnicza w Krakowie;

9)
prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

10)
prof. dr hab. Alojzy Kowalkowski

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

11)
prof. dr hab. Marian Koziej

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

12)
mgr inż. Stanisław Marek Krak

Miasto i Gmina Bodzentyn;

13)
prof. dr hab. Jerzy Olszewski

Akademia Świętokrzyska w Kielcach;

14)
prof. dr hab. Ryszard Poznański

Akademia Rolnicza w Krakowie;

15)
dr inż. Henryk Stawicki

emeryt;

16)
mgr inż. Wojciech Ścisło

Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Kielcach;

17)
prof. dr hab. Zbigniew Witkowski

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie;

18)
mgr inż. Tymoteusz Wróblewski

Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Świętokrzyski w Kielcach;

19)
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu;
20)
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Województwie Świętokrzyskim.
§  2.
Do zakresu działania Rady należy:
1)
opiniowanie projektu planu ochrony Parku, a w razie braku ustanowionego planu ochrony Parku projektów rocznych zadań ochronnych;
2)
opiniowanie rocznych sprawozdań (analiz) z działalności Parku;
3)
wnioskowanie i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla Parku;
4)
określanie projektów naukowo-badawczych i opiniowanie działalności naukowej;
5)
opiniowanie tematyki prac naukowo-badawczych;
6)
opiniowanie rocznych planów prac naukowych pracowników naukowo-badawczych Parku;
7)
dokonywanie, co najmniej raz w roku, oceny działalności naukowej Parku;
8)
ocena wykorzystania Parku przez obce placówki naukowo-badawcze;
9)
opiniowanie sposobów udostępniania obszaru Parku dla celów naukowych, dydaktycznych i turystycznych;
10)
ocena działalności muzeum przyrodniczego;
11)
opiniowanie kandydatów na stanowiska pracowników naukowo-badawczych.
§  3.
Kadencja Rady trwa do dnia 31 października 2006 roku.
§  4.
Traci moc zarządzenie Nr 55 Ministra Środowiska z dnia 27 października 2000 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 roku.
1 § 1 pkt 4 skreślony przez § 1 zarządzenia nr 48 z dnia 10 grudnia 2003 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.04.1.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 grudnia 2003 r.