Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.80

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu w składzie:
1) Władysław Puzoń - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Krystian Frey - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Małgorzata Maślanka - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Władysław Grzeszczak - członek Rady - przedstawiciel Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach;
5) Beata Cholewka - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) 2 Barbara Bańczak-Mysiak - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrza (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 48).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2012 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 § 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.Urz.MZ.2016.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 czerwca 2016 r.