Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.82

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu w składzie:
1) Małgorzata Zadrożniak - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Jacek Nikisch - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Maria Januchowska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Wanda Stryła - członek Rady - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
5) Sebastian Migdalski - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
6) Grzegorz Rychwalski - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
7) Robert Trojak - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 70 oraz z 2010 r. Nr 1, poz. 20).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.