Powołanie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2008.10.70

Akt indywidualny
Wersja od: 22 stycznia 2010 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 4 września 2008 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu

Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu w składzie:
1)
Małgorzata Zadrożniak - Przewodniczący Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2)
Wanda Stryła - członek Rady - przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
3)
Jacek Nikisch - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
4)
Maria Januchowska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
5)
Michał Tomczak - członek Rady - przedstawiciel Rady Miasta Poznania;
6)
Sebastian Migdalski - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) 1
Pan Robert Trojak - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 29 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 69).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

1 § 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 31 grudnia 2009 r. (Dz.Urz.MZ.10.1.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 22 stycznia 2010 r.