Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2012.81

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku w składzie:
1) Krystyna Czaplicka-Trojanowska - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Mieczysław Adam Kuczyński - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Małgorzata Michalewicz - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) 2 Joanna Głażewska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Krzysztof Czajkowski - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 30 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 39).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz.Urz.MZ.2014.83) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 stycznia 2015 r.