Dziennik resortowy

Dz.Urz.MZ.2012.99

| Akt indywidualny
Wersja od: 8 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

Na podstawie Na podstawie art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Społeczną Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie w składzie:
1) 2 Hanna Skrzeczyńska - przewodniczący Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
2) Elżbieta Rusiecka-Kuczałek - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Jolanta Michałowska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Barbara Dąbrowska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) Monika Skomorowska - członek Rady - przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 18 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 27).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).
2 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 lipca 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.29) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 lipca 2015 r.