Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2013.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej 50+ w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem", powołuje się Radę Społeczną 50+, zwaną dalej "Radą".
2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem".
§  2.
1. Do zadań Rady należy opiniowanie:
1) dotychczas prowadzonych działań na poziomie centralnym i regionalnym w ramach Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", z perspektywy ich efektywności;
2) kierunków zmian Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" oraz wytycznych dla opracowania koncepcji programu działań aktywizacyjnych w odniesieniu do rynku pracy dla osób po 60. roku życia;
3) rekomendacji i wytycznych powstałych w ramach prac Rady Programowej 50+.
2. Opiniowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje następujące obszary:
1) zdrowia w zakresie aktywności zawodowej;
2) uczenia się przez całe życie w kontekście utrzymania zatrudnienia osób 50+;
3) rynku pracy;
4) kobiet w zakresie wyrównywania szans na rynku pracy.
§  3.
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - Krajowy Koordynator Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+", zwany dalej "Krajowym Koordynatorem Programu";
2) Zastępca Przewodniczącego Rady - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
3) Sekretarz Rady - pracownik Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz;
4) przedstawiciele środowisk naukowych;
5) przedstawiciele organizacji pozarządowych;
6) przedstawiciele Ministerstwa.
2. Skład osobowy Rady określa załącznik do zarządzenia.
3. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym, osoby inne niż wymienione w ust. 1.
§  4.
1. Do zadań Przewodniczącego Rady należy:
1) kierowanie pracami Rady;
2) planowanie i organizowanie pracy Rady;
3) ustalanie porządku prac Rady;
4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady;
5) informowanie Ministra na bieżąco o postępach prac Rady;
6) występowanie na zewnątrz w sprawach dotyczących działalności Rady.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.
§  5. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) przedstawianie propozycji ustaleń w sprawach organizacyjnych;
2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady;
3) dokumentowanie obecności członków Rady na posiedzeniach Rady;
4) prowadzenie spraw proceduralnych oraz organizowanie przepływu informacji w związku z działalnością Rady;
5) współpraca z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w zakresie organizowania posiedzeń Rady;
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Rady lub Zastępcę Przewodniczącego Rady.
§  6.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Prace Rady mogą być prowadzone w trybie obiegowym, przy użyciu poczty elektronicznej.
3. Z posiedzenia Rady Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Rady i Sekretarz Rady.
4. Protokół jest przekazywany wszystkim członkom Rady przed jej następnym posiedzeniem.
5. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin pracy Rady.
§  7.
1. Przewodniczący Rady przedstawia Ministrowi wnioski związane z realizacją zadań Rady i sprawozdania z jej prac.
2. Sprawozdania przedstawiane są co najmniej dwa razy w roku lub częściej z inicjatywy Przewodniczącego Rady.
§  8. Dokumentacja powstała w ramach działalności Rady stanowić będzie integralną część projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+", realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego inicjatorem jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
§  9.
1. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Z tytułu udziału w pracach Rady jej członkom przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na terenie kraju, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).
3. Diety i zwrot kosztów, o których mowa w ust. 2, nie przysługują, jeżeli udział w pracach Rady odbywa się w ramach podróży służbowej w rozumieniu Kodeksu pracy lub przepisów odrębnych.
4. Wydatki, o których mowa w ust. 2, są finansowane ze środków przeznaczonych na realizację projektu "Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+", którego inicjatorem jest Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
§  10. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
§  11. Rada kończy pracę przez przedłożenie Ministrowi końcowego sprawozdania z działalności, nie później niż w terminie 10 miesięcy od dnia jej powołania.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

Skład osobowy Rady Społecznej 50+

FunkcjaInstytucjaImię i nazwisko
Przewodniczący Rady

- Krajowy Koordynator Programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognozdr Grzegorz Baczewski, Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej 50+Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozMałgorzata Sarzalska, Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz
Sekretarz Rady Społecznej 50+Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozJoanna Wilczak-Wyszkowska
Członkowie Rady Społecznej 50+AGE-PlatformMaciej Kucharczyk
Akademia Rozwoju Filantropii w PolsceTomasz Schimanek
Bank ŚwiatowyJan Rutkowski
Biuro Polityki Społecznej SolidarnośćZbigniew Kruszyński
CEnEAdr Michał Myck
Centralny Instytut Ochrony Pracyprof. Danuta Koradecka
Coffey International Development Sp. z o.o.Piotr Stronkowski
Doradca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PFRONBartłomiej Piotrowski
Ekspert niezależny ds. poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorcówWiesław Zawadzki
Instytut Badań Edukacyjnychdr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Instytut Badań Strukturalnychdr Iga Magda
Katolicki Uniwersytet Lubelskidr Bartosz Jóźwik
Kongres KobietElżbieta Ćwiklińska-Kożuchowska
Liga Kobiet PolskichAldona Michalak
Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analizdr Michał Polakowski
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i PrognozAnna Miedzińska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki RodzinnejJanina Szumlicz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnejdr Marzena Breza
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji SpołecznejKrystyna Wyrwicka
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pożytku PublicznegoKrzysztof Więckiewicz
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracydr Hanna Świątkiewicz-Zych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFSBarbara Woszczyk-Kępińska
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFSMagdalena Świdnicka-Wołyńska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Zarządzania EFSPaweł Chorąży
Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy EuropejskichMałgorzata Zadorożna
Narodowy Bank PolskiPaweł Strzelecki
Ogólnopolskie Porozumienie Związków ZawodowychBogdan Grzybowski
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higienydr Bogdan Wojtyniak
Konfederacja LewiatanJeremi Mordasewicz
Konfederacja Lewiatan, IBM PolskaJolanta Jaworska
Polska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościAnna Świebocka-Nerkowska
Pracodawcy RPKatarzyna Rózicka
PUP m.st. WarszawyWanda Adach
Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiejprof. Witold Orłowski
Szkoła Główna Handlowaprof. dr hab. Irena E. Kotowska
Szkoła Główna Handlowadr Anna Ruzik
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowieprof. Jolanta Kurkiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiedr Marcin Stonawski
Uniwersytet Jagiellońskiprof. Jarosław Górniak
Uniwersytet Jagiellońskidr Konrad Turek
Uniwersytet Jagielloński, SGHdr Jolanta Perek-Białas
Uniwersytet ŁódzkiBogusława Urbaniak
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Piotr Zieliński
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiejdr Paweł Pasierbiak
Uniwersytet Warszawskiprof. Urszula Sztanderska
Uniwersytet Warszawskiprof. Anna Giza-Poleszczuk
Uniwersytet Warszawskiprof. nadz. dr hab. Kazimierz Frieske
Uniwersytet Warszawskidr Jacek Liwiński
WUP ToruńArtur Janas
1 Załącznik zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 31 z dnia 4 października 2013 r. (Dz.Urz.MPiPSp.2013.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 października 2013 r.