Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2009.3.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 11 sierpnia 2009 r.
w sprawie powołania Rady Programowej ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 roku

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Radę Programową ds. Oprawy Kulturalnej Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE w 2011 roku, zwaną dalej "Radą", której zadaniem jest opiniowanie oraz rekomendowanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów i inicjatyw związanych z oprawą kulturalną polskiego przewodnictwa w Radzie UE.
§  2.
1. W skład Rady powołani zostają:
1) Dyrektor Teatru Wielkiego;
2) Dyrektor Narodowego Centrum Kultury;
3) Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą MKiDN;
4) Dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego;
5) Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;
6) Dyrektor Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego;
7) Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej;
8) Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza;
9) Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie.
2. W pracach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
3. Zmiany składu Rady dokonywane są przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§  3.
1. Radzie przewodniczy Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą.
2. W trakcie nieobecności Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą w jego zastępstwie Radzie przewodniczy członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
§  4. Posiedzenia Rady zwoływane są z inicjatywy własnej Przewodniczącego.
§  5. Obsługę administracyjną i finansową Rady zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą.
§  6.
1. Sekretarzem Rady Programowej jest pracownik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wskazany przez Przewodniczącego Rady.
2. Do zadań Sekretarza Rady należy:
1) protokołowanie posiedzeń Rady;
2) obsługa administracyjna Rady.
§  7. Rada jest powołana na okres wykonywania zadań określonych w § 1, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.