Powołanie Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz określenie zakresu jej zadań i trybu działania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKul.2004.2.5

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA KULTURY
z dnia 2 lutego 2004 r.
w sprawie powołania Rady Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz określenia zakresu jej zadań i trybu działania.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Radę Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, zwaną dalej "Radą".
2. 
Rada jest stałym organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "Ministrem", w sprawach ochrony dziedzictwa archeologicznego.
§  2. 
Do zadań Rady należy wydawanie opinii, w szczególności w sprawach:
1) 1
 projektu krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i projektu tego programu w zakresie ochrony zabytków archeologicznych;
2) 2
 oceny realizacji zadań wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju w odniesieniu do zabytków archeologicznych;
3)
ochrony pomników historii będących zabytkami archeologicznymi;
4)
projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zabytków archeologicznych;
5)
stosowania metod rozpoznania archeologicznego, metod prowadzenia prac wykopaliskowych oraz opracowywania wyników tych badań;
6)
prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytkach archeologicznych;
7)
stosowania standardów dokumentacji archeologicznej;
8)
ustalania sposobów zagospodarowania terenów będących zabytkami archeologicznymi;
9)
planowania finansowania ratowniczych badań archeologicznych.
§  3. 
1. 
W skład Rady wchodzi 10-20 członków.
2. 
Członków Rady, w tym przewodniczącego Rady i 2 zastępców przewodniczącego Rady, powołuje i odwołuje Minister.
3. 
W czasie nieobecności przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni zastępca przewodniczącego Rady wskazany przez przewodniczącego Rady.
4.  3
 Członkowie Rady powoływani są na okres 3 lat.
5. 
Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.
§  4. 
1. 
Rada może wyłonić spośród swoich członków zespół lub zespoły do opracowania ocen i analiz służących do przygotowania opinii Rady.
2. 
Stanowisko zespołu przedstawiane jest Radzie w formie pisemnej.
§  5. 
1. 
Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady na wniosek Ministra, w zależności od potrzeb, zawiadamiając członków Rady o terminie, miejscu i przewidywanym porządku posiedzenia, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
2.  4
 Porządek obrad Rady ustalany jest przez przewodniczącego Rady w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków.
3.  5
 (uchylony).
4.  6
 Przewodniczący Rady w porozumieniu z Generalnym Konserwatorem Zabytków, może zapraszać na posiedzenia Rady osoby, których udział w posiedzeniu może być niezbędny dla przygotowania opinii Rady.
§  6. 
1. 
Rada wyraża swoje opinie w drodze uchwały.
2. 
Uchwała, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.
3. 
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. 
Głosowanie, o którym mowa w ust. 2, na wniosek członka Rady może być tajne, o ile wniosek uzyska poparcie większości członków Rady, w głosowaniu jawnym.
5. 
Uchwała Rady podpisywana jest przez przewodniczącego Rady lub członka Rady, upoważnionego przez przewodniczącego Rady.
§  7. 
1. 
Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady i jej sekretarz.
2. 
Do protokołu z posiedzenia Rady załącza się stanowisko zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, a także inne dokumenty rozpatrywane przez Radę w trakcie jej posiedzenia.
§  8.  7
1. 
Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 5 ust. 4, przysługuje zwrot kosztów podróży.
2. 
Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
3. 
Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży prywatnym samochodem stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością pracodawcy;
§  9. 
1.  8
 Obsługę administracyjną Rady zapewnia Departament Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2.  9
 Dla właściwej organizacji pracy Rady Generalny Konserwator Zabytków wyznacza sekretarza Rady spośród pracowników Departamentu Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3. 
Sekretarz Rady nie może być jej członkiem.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
3 § 3 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
4 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
5 § 5 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. b zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
6 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
7 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
8 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.
9 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 19 listopada 2018 r. (Dz.Urz.MKiDN.2018.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 listopada 2018 r.