Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.4.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 marca 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego" na okres marzec 2013 - luty 2018

ZO-731-31/2013

Na podstawie art. 33 ust 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego", zwaną dalej Radą, na okres marzec 2013 - luty 2018 w następującym składzie:
1. Maciej Bakes - redaktor Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia S.A. w Katowicach
2. Dr inż. Józef Barszcz - Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
3. Jacek Bożek- prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja"
4. Krzysztof Chojecki - główny specjalista ds. informacji i komunikacji społecznej w RDLP w Katowicach
5. Marcin Czyżewski - dziennikarz "Gazety Wyborczej", oddział w Katowicach
6. Marianna Dufek-Durczok- dziennikarka TVP S.A. Katowice
7. Krzysztof Fronczak - zastępca redaktora naczelnego, redakcja kwartalnika "Echa Leśne"
8. Mgr inż. Jadwiga Górny - sekretarz Gminy Radziechowy-Wieprz
9. Michał Jordan - przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Bielsku-Białej
10. Tadeusz Kopeć- senator RP, Senat Rzeczypospolitej Polskiej
11. Dr hab. inż. Stanisław Małek, prof. UR - Katedra Ekologii Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
12. Dr inż. Robert Mysłajek - wiceprezes "Stowarzyszenia dla Natury WILK"
13. Mgr inż. Mirosław Nowak - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu RDLP w Katowicach
14. Mgr Jolanta Prażuch -zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - Regionalny Konserwator Przyrody
15. Mgr Krystian Szymanek - prezes Oddziału Ustrońskiego Polskiego Klubu Ekologicznego
16. Jerzy Pilch - Wicestarosta Cieszyński
17. Anna Tarkowska -"Fundacja Zielona Liga"
18. Jerzy Winkiel - Zakład Drzewny "Jerzy Winkiel", Rybarzowice.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Beskidu Śląskiego".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Beskidu Śląskiego";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" na wniosek dyrektora RDLP w Katowicach oraz z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Beskidu Śląskiego".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Katowicach protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Katowicach.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.