Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 7
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie" na okres luty 2013 - styczeń 2018 1

ZO-731-29/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. 2 Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Spalsko-Rogowskie", zwaną dalej Radą, na okres luty 2013 -styczeń 2018 w następującym składzie:
1. Dariusz Anderwald - kierownik Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
2. Hieronim Andrzejewski - dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
3. Agnieszka Bieniek - dyrektor Wydziału Informacji Turystycznej i Promocji Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim
4. Michał Jagiełło - Urząd Marszałkowski w Łodzi
5. Tadeusz Jóźwik- Wójt Gminy Lubochnia
6. Zbigniew Kruk - właściciel gospodarstwa agroturystycznego
7. Prof. dr hab. Józef Kurowski - kierownik Katedry Geobotaniki i Ekologii Roślin, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
8. Waldemar Kwiatkowski - dyrektor Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale
9. Prof. dr hab. Janusz Markowski - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki
10. Zbigniew Sokołowski - Rejonowe Koło Pszczelarzy w Brzezinach
11. Jarosław Suwalski - właściciel gospodarstwa agroturystycznego
12. Małgorzata Tabor - dyrektor Publicznego Gimnazjum w Inowłodzu
13. Prof. dr hab. Henryk Żybura - dziekan Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Lasy Spalsko-Rogowskie".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie" na wniosek dyrektora RDLP w Łodzi oraz z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Lasy Spalsko-Rogowskie".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Łodzi protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 3 Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Łodzi.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 decyzji nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.68) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 2 decyzji nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.68) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
3 § 8 zmieniony przez § 3 decyzji nr 28 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.68) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.