Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" na lata 2020-2024.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.8/9.64

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 lipca 2020 r.

DECYZJA Nr 55
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 2 lipca 2020 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka" na lata 2020-2024

ZE.7160.4.1.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m. in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  -

postanawiam, co następuje:
§  1. 
Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Niepołomicka", zwaną dalej radą, na okres kadencji 2020-2024 w następującym składzie:
1.
Dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz - adiunkt, Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
2.
Dr Zdzisław Bednarz - emerytowany pracownik, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
3.
Żaneta Biernat-Tkocz - nauczycielka, Szkoła Podstawowa w Zabierzowie Bocheńskim
4.
Józef Dylowicz - Trans-Las. S.J.
5.
Prof. dr hab. Piotr Gruba - Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
6.
Dr inż. Marcin Guzik - Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego
7.
Łukasz Kmita - Dyrektor Urzędu, Dyrektor Departamentu Generalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
8.
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
9.
Joanna Liebest - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Niepołomicach
10.
Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, profesor Politechniki Krakowskiej - Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
11.
Jan Pająk - Wójt Gminy Drwina
12.
Waldemar Rataj - Prezes Towarzystwa Wigierskiego
13.
Rafał Rostecki - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
14.
Ks. Paweł Rybski - Kuria Metropolitalna w Krakowie
15.
Małgorzata Sikora - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
16.
Jadwiga Skoczek - Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wieliczce
17.
Prof. dr hab. inż. Jarosław Socha - Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
18.
Prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
19.
Zdzisław Spendel - Dyrektor, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Krakowie
20.
Dr hab. Robert Stawarz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego - Prorektor ds. Rozwoju, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
21.
Zbigniew Strączek - Wójt Gminy Kłaj
22.
Dr hab. inż. Andrzej Tomek, prof. Uniwersytetu Rolniczego - emerytowany pracownik, Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
23.
Mgr inż. Wojciech Wimmer - emerytowany pracownik Nadleśnictwa Niepołomice.
§  2. 
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcza Niepołomicka".
§  3. 
Do zakresu działania rady należy w szczególności opiniowanie:
*
projektów planów urządzenia lasu wraz z programami ochrony przyrody i edukacji leśnej,
*
projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
*
projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
*
tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
*
działalności edukacyjnej,
*
turystycznego udostępniania terenów.

Ponadto do zadań rady należy:

*
współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcza Niepołomicka";
*
wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcza Niepołomicka" na wniosek dyrektora RDLP w Krakowie oraz z własnej inicjatywy.
§  4. 
Opinie rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcza Niepołomicka".
§  5. 
1. 
Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza rady.
2. 
Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. 
Przewodniczący reprezentuje radę na zewnątrz, kieruje pracami rady, zwołuje posiedzenia rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Krakowie protokoły posiedzeń rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. 
Organizację i tryb pracy rady określa regulamin uchwalony przez radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 
Kadencja rady trwa pięć lat.
§  9. 
Obsługę techniczno-biurową rady zapewnia RDLP w Krakowie.
§  10. 
Wydatki związane z działalnością rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
§  11. 
Zapraszanym na posiedzenie rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".