Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.3.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 4
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na okres luty 2013 - styczeń 2018 1

ZO-731-12/2013

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 13b ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. z 2011 r., Dz. U. Nr 12, poz. 59) oraz § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. 2 Powołuję Radę Naukowo-Społeczną Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie", zwaną dalej Radą, na okres luty 2013 - styczeń 2018 w następującym składzie:
1. Anna Chamratowicz - inspektor, Urząd Miejski w Policach
2. Wojciech Chlubek - dyrektor ds. zaopatrzenia, Swedwood Poland Sp. z o.o.
3. Jacek Chrzanowski - prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
4. Stanisław Dendewicz - dyrektor Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
5. Dr Sylwia Jurzyk-Nordlow - zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
6. Dr inż. Jacek Kaliciuk - prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego
7. Prof. dr hab. Ignacy Koryczyński - kierownik Katedry Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
8. Dr inż. Ryszard Miluniec - dyrektor Zakładu Technicznych Usług Komunalnych w Szczecinie, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
9. Dr inż. Grzegorz Nowak - adiunkt, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
10. Iwona Rydzkowska - dyrektor Wydziału, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
11. Kazimierz Szarzanowicz - Wójt Gminy Stargard Szczeciński
12. Kamilla Szydłowska-Kępińska - dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach
13. Krystyna Wolniak - przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska PTTK Regionalny Oddział Szczeciński
14. Marek Woś - Wójt Gminy Stare Czarnowo.
§  2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym "Puszcze Szczecińskie".
§  3. Do zakresu działania Rady należy w szczególności opiniowanie:
* projektów planów urządzenia lasu wraz z programami: ochrony przyrody i edukacji leśnej,
* projektów objęcia ochroną prawną nowych obiektów,
* projektów rocznych planów finansowo-gospodarczych w zakresie zadań rzeczowych,
* tematyki badań naukowych i możliwości ich praktycznego wykorzystania,
* działalności edukacyjnej,
* turystycznego udostępniania terenów.
Ponadto do zadań Rady należy:
* współdziałanie z ekologicznymi organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi, instytucjami naukowymi w sprawach dotyczących LKP "Puszcze Szczecińskie";
* wydawanie opinii w sprawach LKP "Puszcze Szczecińskie" na wniosek dyrektora RDLP w Szczecinie i z własnej inicjatywy.
§  4. Opinie Rady odnoszące się do planowania hodowlano-ochronnego należy przedłożyć Komisji Założeń Planu w czasie opracowywania projektów planów urządzenia lasu nadleśnictw wchodzących w skład LKP "Puszcze Szczecińskie".
§  5.
1. Rada spośród swego grona wybiera przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza Rady.
2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz Rady stanowią Prezydium Rady.
§  6. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz, kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady oraz przekazuje dyrektorowi RDLP w Szczecinie protokoły posiedzeń Rady wraz z opiniami i wnioskami.
§  7. Organizację i tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę na jej pierwszym posiedzeniu.
§  8. 3 Kadencja Rady trwa pięć lat.
§  9. Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia RDLP w Szczecinie.
§  10. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych ze środków funduszu leśnego w ramach wspólnych przedsięwzięć Lasów Państwowych.
§  11. Zapraszanym na posiedzenie Rady jej członkom i biegłym (ekspertom) zamieszkałym poza miejscowością, w której odbywa się posiedzenie, przysługuje prawo zwrotu kosztów podróży, noclegów oraz diet odpowiednio na zasadach obowiązujących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.
§  12. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 decyzji nr 26 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
2 § 1 zdanie wstępne zmienione przez § 2 decyzji nr 26 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.
3 § 8 zmieniony przez § 3 decyzji nr 26 z dnia 11 marca 2013 r. (B.I.LP.13.4.66) zmieniającej nin. decyzję z dniem 11 marca 2013 r.