Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZ.2006.11.58

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  2
 W skład Rady Naukowej wchodzą:
1)
Prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż - Przewodniczący;
2)
Prof. dr hab. Leszek Pączek - Zastępca Przewodniczącego;
3)
Prof. dr hab. Sławomir Majewski - Sekretarz;
4)
Prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska;
5)
Prof. dr hab. Maciej Banach;
6)
Prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka;
7)
Dr n. med. Piotr Burda;
8)
Prof. dr hab. Anna Dobrzańska;
9)
Dr hab. Robert Gałązkowski;
10)
Dr hab. Agnieszka Gniadek;
11)
Prof. dr hab. Stanisław Góźdź;
12)
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki;
13)
Prof. dr hab. Jacek Imiela;
14)
Dr hab. Grażyna Iwanowicz-Palus;
15)
Prof. dr hab. Jacek Jassem;
16)
Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko;
17)
Dr hab. Joanna Jędrzejczak;
18)
Prof. dr hab. Piotr Knapik;
19)
Prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa;
20)
Prof. dr hab. Krzysztof Kusza;
21)
Prof. dr hab. Marek Krawczyk;
22)
Prof. dr hab. Maciej Krzakowski;
23)
Prof. dr hab. Witold Lukas;
24)
Dr n. o zdrow. Jarosław Madowicz;
25)
Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz;
26)
Prof. dr hab. Maciej Małecki;
27)
Prof. dr hab. Bohdan Maruszewski;
28)
Mgr Marek Maślanka;
29)
Prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec;
30)
Prof. dr hab. Wojciech Noszczyk;
31)
Prof. dr hab. Grzegorz Opolski;
32)
Prof. dr hab. Stanisław Radowicki;
33)
Prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah;
34)
Prof. dr hab. Bolesław Samoliński;
35)
Dr n. med. Dariusz Sarti;
36)
Prof. dr hab. Henryk Skarżyński;
37)
Prof. dr hab. Krzysztof Sodowski;
38)
Prof. dr hab. Elżbieta Starosławska;
39)
Prof. dr hab. Marian Sygit;
40)
Prof. dr hab. Krzysztof Szaflik;
41)
Prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz;
42)
Prof. dr hab. Jan Tylka;
43)
Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis;
44)
Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz;
45)
Prof. dr hab. Witold Zatoński;
46)
Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski.
§  2.  3
 Organizację, zakres i tryb działania Rady Naukowej określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2001 r. w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ PRZY MINISTRZE ZDROWIA

§  1.  4
 (uchylony).
§  2. 
Do zadań Rady należy w szczególności:
1)
w zakresie nauk medycznych:
a)
opiniowanie kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem nauk medycznych,
b)
proponowanie nowych kierunków badań naukowych w medycynie,
c)
opiniowanie wniosków projektów celowych,
d)
opiniowanie programów wieloletnich;
2)
opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia;
3)
opiniowanie projektów zmian w kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych;
4)
opiniowanie zgłoszonych kandydatur na konsultantów krajowych;
5)
opiniowanie lub proponowanie kandydatur do reprezentowania Ministra Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia na forum międzynarodowym.
§  3. 
1. 
W skład Prezydium Rady wchodzą:
1)
Przewodniczący;
2)
Zastępca Przewodniczącego;
3)
Sekretarz oraz
4)
dwóch członków wybranych na wniosek Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu plenarnym Rady.
2. 
Przewodniczący może powołać doraźnie Zespoły robocze do realizacji zadań, o których mowa w § 2.
3. 
W skład Zespołów roboczych mogą wchodzić osoby, z głosem doradczym, niebędące członkami Rady.
§  4. 
Rada realizuje zadania, o których mowa w § 2, na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach Prezydium Rady oraz w trakcie prac Zespołów roboczych, a także poprzez doraźną działalność opiniodawczo-doradczą.
§  5. 
1. 
Posiedzenia plenarne Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego.
2. 
Posiedzenia plenarne mogą być również zwoływane na wniosek co najmniej 3 członków Rady.
3. 
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.  5
 Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się zależnie od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
5. 
Posiedzenia plenarne i posiedzenia Prezydium Rady są protokołowane.
§  6. 
1. 
Z tytułu zadań określonych w § 2, powierzonych przez Przewodniczącego do opracowania członkom Rady, Zespołu roboczego lub osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, członek Rady, Zespołu roboczego lub ta osoba może otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.
2.  6
 Zamiejscowym członkom Rady oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach plenarnych Rady, posiedzeniach Prezydium lub Zespołów roboczych, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
§  7. 
Koszty związane z finansowaniem prac Rady pokrywane są z rozdziału 85195 - Pozostała działalność w części dotyczącej zadań merytorycznych komórek organizacyjnych z zakresu ochrony zdrowia.
§  8. 
Obsługę administracyjno-biurową Rady prowadzi Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).
2 § 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 marca 2011 r. (Dz.Urz.MZ.11.3.32) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 marca 2011 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 sierpnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 października 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.65) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 listopada 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.79) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 listopada 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 sierpnia 2019 r.

3 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 sierpnia 2015 r.
4 Załącznik § 1 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 sierpnia 2015 r. (Dz.Urz.MZ.2015.37) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 sierpnia 2015 r.
5 Załącznik § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz.Urz.MZ.11.10.73) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 grudnia 2011 r.
6 Załącznik § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 14 sierpnia 2019 r. (Dz.Urz.MZ.2019.61) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 sierpnia 2019 r.