Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.2019.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 15 października 2019 r.
w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), w związku z art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. i ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 7 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r. poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, zwaną dalej "Radą".
2. 
Do zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.
§  2. 
1. 
Kadencja Rady trwa jeden rok.
2. 
W skład Rady wchodzi 16 członków Rady i 16 ich zastępców, powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej, po jednym członku i jego zastępcy z każdego województwa.
3. 
W okresie od dnia 15 października 2019 r. do dnia 14 października 2020 r. w skład Rady wchodzą:
1)
Karolina Dudzik - członek Rady,

Wiktor Ziembowicz - zastępca członka Rady;

2)
Jakub Lewandowski - członek Rady,

Antoni Chojnowski - zastępca członka Rady;

3)
Igor Wyszyński-Karłoski - członek Rady,

Mateusz Błaszczak - zastępca członka Rady;

4)
Paweł Salej - członek Rady,

Wojciech Bujak - zastępca członka Rady;

5)
Piotr Nowak - członek Rady,

Jagoda Kmita - zastępca członka Rady;

6)
Kamila Grudniewska - członek Rady,

Szymon Sobczak - zastępca członka Rady;

7)
Krzysztof Kotela-Cios - członek Rady,

Wiktoria Nowocień - zastępca członka Rady;

8)
Barbara Łabędzka - członek Rady,

Tamara Bak - zastępca członka Rady;

9)
Szymon Nieznański - członek Rady,

Marcel Rzemieniuk - zastępca członka Rady;

10)
Jakub Wróblewski - członek Rady,

Monika Zimnoch - zastępca członka Rady;

11)
Mateusz Syposz - członek Rady,

Kajetan Kołodziejski - zastępca członka Rady;

12) 2
 Marcelina Kozubek - członek Rady,

Kacper Kret - zastępca członka Rady;

13)
Marcin Wróblewski - członek Rady,

Arkadiusz Lech - zastępca członka Rady;

14)
Aleksandra Horoszko - członek Rady,

Filip Bulicki - zastępca członka Rady;

15)
Dominik Olczyk - członek Rady,

Wojciech Michalski - zastępca członka Rady;

16)
Karol Mehal - członek Rady,

Paula Jakubik - zastępca członka Rady.

§  3. 
Minister Edukacji Narodowej odwołuje członka Rady lub zastępcę członka Rady przed upływem kadencji:
1)
na jego wniosek;
2)
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady.
§  4. 
1. 
Posiedzenia Rady zwołuje Minister Edukacji Narodowej.
2. 
W posiedzeniu Rady biorą udział członkowie Rady. W przypadku nieobecności członka Rady w posiedzeniu Rady bierze udział jego zastępca.
3. 
Minister Edukacji Narodowej może zwołać posiedzenie Rady z udziałem członków Rady i zastępców członków Rady.
4. 
Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, wybrany przez członków Rady spośród członków Rady.
5. 
Przewodniczący Rady może wyznaczyć, spośród członków Rady i zastępców członków Rady, nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących Rady.
6. 
Minister Edukacji Narodowej, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady, może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady osoby niewchodzące w skład Rady.
7. 
Minister Edukacji Narodowej może tworzyć grupy robocze złożone z członków Rady i zastępców członków Rady oraz osób, o których mowa w ust. 6.
8. 
W posiedzeniach Rady uczestniczą pracownicy Biura Organizacyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
9. 
Wyznaczony pracownik Biura Organizacyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej sporządza protokół z posiedzenia Rady. Protokół otrzymują członkowie Rady, zastępcy członków Rady oraz osoby, o których mowa w ust. 6.
§  5. 
1. 
Rada podejmuje stanowiska i wydaje opinie w drodze głosowania zwykłą większością głosów. Kwestie sporne powstałe w toku prac Rady rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - wskazany przez niego wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku niewyznaczenia wiceprzewodniczących Rady - wskazany przez niego członek Rady.
2. 
Rada może podejmować stanowiska i wydawać opinie w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym rozstrzyga Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności - wskazany przez niego wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku niewyznaczenia wiceprzewodniczących Rady - wskazany przez niego członek Rady.
3. 
Dla ważności głosowania na posiedzeniach Rady jest wymagana obecność co najmniej połowy składu członków Rady.
4. 
Organizację pracy, Rada określa w drodze regulaminu, który zatwierdza Minister Edukacji Narodowej.
§  6. 
Obsługę prac Rady, w tym organizację spotkań grup roboczych, zapewnia Biuro Organizacyjne w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
§  7. 
1. 
Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.
2. 
Członkom Rady i zastępcom członków Rady nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.
3. 
Członkowi Rady i zastępcy członka Rady, biorącemu udział w posiedzeniach Rady i zorganizowanych spotkaniach grup roboczych, a w przypadku niepełnoletniego członka Rady lub zastępcy członka Rady - także jego rodzicowi (opiekunowi prawnemu), zwraca się koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu Rady lub zorganizowanym spotkaniu grupy roboczej na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - na podstawie informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem oraz prośby o zwrot kosztów przejazdu, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, przedstawionych w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady lub zorganizowanego spotkania grupy roboczej.
4. 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, o których mowa w § 4 ust. 6, z tym że zamiast prośby o zwrot kosztów przejazdu osoby te przedstawiają wniosek o zwrot kosztów przejazdu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  8. 
Traci moc zarządzenie nr 38 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 42 oraz z 2018 r. poz. 27).
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROŚBA O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).
2 § 2 ust. 3 pkt 12 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 4 z dnia 30 stycznia 2020 r. (Dz.Urz.MEN.2020.4) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30 stycznia 2020 r.