Powołanie Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem. - OpenLEX

Powołanie Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiŚ.2021.67

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 20 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Rady do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Radę do spraw rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem, zwaną dalej "Radą".
2. 
Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw energii.
§  2. 
1. 
W skład Rady wchodzi:
1)
Przewodniczący - Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska;
2)
Wiceprzewodniczący - Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki;
3)
Sekretarz - prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat - ekspert w Biurze Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
4)
pozostali członkowie:
a)
przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki - Wojciech Murdzek,
b)
przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
Ireneusz Zyska - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Odnawialnych Źródeł Energii,
Piotr Dziadzio - Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa,
c)
przedstawiciel Narodowego Centrum Badań Jądrowych - prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek,
d)
przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski,
e)
przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - dr inż. Wojciech Kamieniecki,
f)
przedstawiciel Polskiej Agencji Kosmicznej - prof. dr hab. Grzegorz Wrochna.
2. 
W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, z ich inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.
§  3. 
1. 
Do zadań Rady należy:
1)
monitorowanie rozwoju technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem, poprzez:
a)
bieżący nadzór nad prowadzonymi badaniami w zakresie tych technologii,
b)
bieżące monitorowanie wydatków związanych z prowadzonymi badaniami w zakresie tych technologii;
2)
wyznaczanie kierunków działań ministra właściwego do spraw energii oraz jednostek i organów mu podległych oraz przez niego nadzorowanych z zakresu wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem, mających na celu:
a)
zwiększenie ich potencjału technologicznego oraz kadrowego,
b)
koordynację prac instytucji zaangażowanych w rozwój technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem;
3)
opracowywanie rekomendacji w zakresie promowania technologii wysokotemperaturowych reaktorów chłodzonych gazem.
2. 
Rada wykonuje zadania określone w ust. 1 w sposób ciągły.
§  4. 
1. 
Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub w trybie obiegowym.
2. 
Propozycje oraz rekomendacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3, Rada przyjmuje w formie uchwał w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - do Wiceprzewodniczącego.
3. 
Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - przez Wiceprzewodniczącego.
4. 
Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący, może zdecydować, że posiedzenie Rady odbędzie się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które powinny zapewnić:
1)
transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą osobom biorącym udział w posiedzeniu Rady wypowiadanie się w toku obrad.
5. 
O terminie i formie posiedzenia Rady powiadamia się:
1)
nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia lub
2)
w najszybszym możliwym terminie, jeżeli posiedzenie zwoływane jest w wyniku wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia wymagającego niezwłocznego podjęcia prac przez Radę.
6. 
O podjęciu uchwały w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, decyduje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
7. 
Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. 
Z posiedzenia Rady Sekretarz Rady sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
9. 
Protokół, o którym mowa w ust. 8, przekazywany jest członkom Rady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
10. 
Protokoły z posiedzeń Rady są przechowywane w formie elektronicznej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw energii.
§  5. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Rady, nie rzadziej niż raz na kwartał, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady;
2)
przewodniczy posiedzeniom Rady;
3)
koordynuje prace Rady;
4)
wyznacza zadania członkom Rady.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący.
§  6. 
1. 
Obsługę organizacyjno-biurową prac Rady zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.
2. 
Koszty związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, są pokrywane ze środków budżetu państwa z części budżetowej będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw energii.
§  7. 
Członkom Rady oraz osobom zaproszonym na posiedzenie Rady, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługują diety, zwrot kosztów dojazdu oraz wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).