Dziennik resortowy

Dz.Urz.MNiSW.2013.47

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 9 lipca 2013 r.
w sprawie powołania Rady do spraw koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się na okres od dnia 10 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. Radę do spraw koordynacji zadań związanych z przyznaniem nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo techniczne, za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne oraz osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, zwaną dalej "Radą".
§  2. Członkowie Rady zapewniają w szczególności prawidłowy przepływ informacji i dokumentacji pomiędzy Zespołami, o których mowa w § 3, umożliwiający efektywne dokonanie oceny zgłoszonych wniosków.
§  3. W skład Rady jako członkowie wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 296);
2) przewodniczący Zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204 oraz z 2013 r. poz. 6);
3) przewodniczący Zespołu do Spraw Nagród, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. poz. 101).
§  4. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin ustalony przez członków Rady.
§  5. Obsługę Rady zapewnia Departament Instrumentów Polityki Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka i szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).