Dziennik resortowy

Dz.Urz.MEN.2012.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2012 r.
w sprawie powołania Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządzam, co następuje:
§  1.
1. Powołuję Radę do Spraw Informatyzacji Edukacji, zwaną dalej "Radą" w składzie:
1) przewodniczący:

prof. dr hab. Jan Madey;

2) wiceprzewodniczący:

mgr Anna Beata Kwiatkowska;

3) sekretarz:

mgr inż. Zdzisław Nowakowski;

4) członkowie:
a) mgr Dariusz Andrzejewski,
b) prof. dr hab. Wojciech Cellary,
c) prof. dr hab. Krzysztof Diks,
d) dr hab. Stanisław Dylak,
e) dr hab. Michał Federowicz,
f) dr inż. Zbigniew Ledóchowski,
g) dr hab. inż. Janusz Morbitzer,
h) mgr Paweł Nowak,
i) mgr inż. Małgorzata Rostkowska,
j) prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki,
k) mgr Dariusz Stachecki,
l) prof. dr hab. Maciej M. Sysło,
m) mgr Lesław Tomczak,
n) mgr Anna Trawka,
2. Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i członków Rady powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej.
3. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.
§  2. Do zadań Rady należy w szczególności:
1) wspieranie Ministra w przygotowaniu i realizacji wieloletniego programu rządowego wdrażania technologii cyfrowych w edukacji;
2) proponowanie kierunków działań w edukacji, związanych z budową w Polsce społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki opartej na wiedzy;
3) wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji;
4) inicjowanie działań w zakresie wzrostu jakości edukacji poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.
§  3.
1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego - Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady może tworzyć w ramach Rady zespoły robocze, określać ich skład i zakres zadań.
3. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady osoby spoza jej składu, w szczególności ekspertów w zakresie objętym zadaniami Rady.
4. Przewodniczący Rady może wnioskować do Ministra Edukacji Narodowej o zlecenie opracowywania odpłatnych analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby prac Rady.
5. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane także na wniosek Ministra Edukacji Narodowej.
7. Rada podejmuje decyzje większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  4.
1. Obsługę administracyjną Rady prowadzi departament właściwy do spraw stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji.
2. Koszty związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.
§  5. Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 10).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.