Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2002.3.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2003 r.

DECYZJA Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 2 stycznia 2002 r.
w sprawie powołania przy Wyższym Urzędzie Górniczym Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Na podstawie art. 107 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271 i Nr 166, poz. 1360) postanawia się, co następuje:
§  1. 1 Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie, zwaną dalej "Komisją", w następującym składzie:
1) Przewodniczący- prof. dr hab. Wacław Trutwin

Komitet Górnictwa

Polskiej Akademii Nauk;

2) Zastępcy

Przewodniczącego

- prof. dr hab. inż.

Józef Dubiński

Główny Instytut Górnictwa,

- mgr inż.

Jan Szczerbiński

Wyższy Urząd Górniczy;

3) Sekretarz- mgr inż. Piotr Bukalski

Wyższy Urząd Górniczy;

4) członkowie- mgr inż. Bogusław Bobrowski

Związek Pracodawców

Górnictwa Węgla Kamiennego,

- mgr inż. Henryk Brol

Chorzów,

- dr Marek Bukowski

Śląska Wojewódzka

Stacja

Sanitarno-Epidemiologiczna,

- dr inż. Jan Butra

Centrum

Badawczo-Projektowe

Miedzi "CUPRUM"

spółka z o.o.,

- mgr inż. Zdzisław Czapla

Porozumienie Producentów

Węgla Brunatnego,

- prof. dr hab. inż.

Bernard Drzęźla

Politechnika Śląska,

- Kazimierz Grajcarek

Sekretariat Górnictwa

i Energetyki

NSZZ "Solidarność",

- prof. dr hab. inż.

Monika Hardygóra

Politechnika Wrocławska,

- mgr inż. Aleksander Kabziński

Związek Pracodawców

Górnictwa i Przetwórstwa

Surowców Mineralnych,

- mgr inż. Zygmunt Kajdasz

Centralna Stacja

Ratownictwa Górniczego,

- doc. dr hab. inż.

Stanisław Krzemień

Politechnika Śląska,

- Eugeniusz Kuchta

Związek Zawodowy

Ratowników Górniczych

w Polsce,

- prof. dr hab. inż.

Adam Lipowczan

Główny Instytut Górnictwa,

- Sławomir Łukasiewicz

Związek Zawodowy

Pracowników Zakładów

Przeróbki Mechanicznej

Węgla w Polsce "Przeróbka",

- dr inż. Władysław Mironowicz

Centrum Elektryfikacji

i Automatyzacji

Górnictwa "EMAG",

- mgr inż. Andrzej Muszel

Ministerstwo Pracy

i Polityki Społecznej,

- mgr inż. Michał Mużelak

Porozumienie Związków

Zawodowych "Kadra",

- mgr inż. Janusz Olszowski

Górnicza Izba

Przemysłowo-Handlowa,

- dr inż. Daniel Podgórski

Centralny Instytut

Ochrony Pracy,

- Ryszard Sarwa

Związek Zawodowy

Górników w Polsce,

- dr inż. Stanisław Siewierski

KGHM Polska Miedź S.A.,

- prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Akademia Górniczo-Hutnicza,

- mgr inż. Zbigniew Tatys

Polskie Górnictwo

Naftowe i Gazownictwo S.A.,

- mgr inż. Jerzy Wroński

Główny Inspektorat Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy,

- mgr inż. Tadeusz Zygadłowicz

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Inżynierów

i Techników Górnictwa,

- mgr inż. Czesław Wojciechowski

Porozumienie Producentów

Węgla Brunatnego,

- Wacław Czerkawski

Związek Zawodowy

Górników w Polsce,

- mgr inż. Tomasz Gdowski

Główny Inspektorat Pracy

Państwowej Inspekcji Pracy,

- mgr inż. Tadeusz Szeląg

KGHM Polska Miedź S.A.,

- mgr Piotr Rykala

Związek Pracodawców

Górnictwa Węgla Kamiennego.

§  2. Do zadań Komisji należy przygotowywanie i przedkładanie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego opinii i wniosków wynikających z:
1) dokonywanych po upływie każdego roku kalendarzowego ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych;
2) dokonywanych ocen przestrzegania i stosowania przepisów wydanych na podstawie art. 78 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
3) innych rozpatrywanych na zlecenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ważnych dla bezpieczeństwa pracy problemów.
§  3.
1. Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Komisja działa przy Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  4. Obsługę prac Komisji sprawuje Departament Warunków Pracy w Wyższym Urzędzie Górniczym.
§  5. W zakresie, o którym mowa w § 2, Komisja wydaje opinie.
§  6.
1. Sprawy wchodzące w zakres działania Komisji są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji, odbywanych w zależności od potrzeb.
2. W posiedzeniach Komisji są obowiązani brać udział wszyscy powołani do składu Komisji.
3. Do udziału w posiedzeniach Komisji, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji może zapraszać osoby spoza składu Komisji.
§  7.
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.
2. Zawiadomienia o terminach i porządku dziennym posiedzeń Komisji wraz z niezbędnymi materiałami powinny być przekazane członkom Komisji oraz osobom zaproszonym z odpowiednim wyprzedzeniem przed terminem posiedzenia.
§  8. Dla przygotowania projektów opinii lub materiałów niezbędnych do wydania przez Komisję opinii Przewodniczący Komisji może powoływać grupy robocze spośród członków Komisji lub osób spoza jej składu, ustalając dla tych grup lub poszczególnych osób zakres, tematykę i termin wykonania określonych prac.
§  9. Opinie, o których mowa w § 5, Komisja wydaje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy składu osobowego Komisji. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
§  10.
1. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
2. Sekretarz Komisji przesyła protokół wszystkim uczestnikom posiedzenia i nieobecnym na posiedzeniu osobom wchodzącym w skład Komisji oraz Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego, w terminie 30 dni od daty posiedzenia.
3. Zastrzeżenia do treści protokołu są rozstrzygane na najbliższym posiedzeniu Komisji w drodze głosowania. Postanowienia § 9 stosuje się odpowiednio.
§  11. Uprawnienia Przewodniczącego Komisji określone w decyzji przysługują odpowiednio Zastępcy Przewodniczącego Komisji w razie niemożności wykonywania tych uprawnień przez Przewodniczącego Komisji.
§  12. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Komisji określa Regulamin pracy Komisji uchwalony przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
§  13. Przewodniczący Komisji przedkłada Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego roczne sprawozdanie z działalności Komisji do dnia 15 lutego następnego roku.
§  14. Kadencja Komisji trwa do dnia 31 grudnia 2003 r.
§  15. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Z dniem 5 czerwca 2002 r. odwołuje się mgr. inż. Zdzisława Czaplę - Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego i Ryszarda Sarwę - Związek Zawodowy Górników w Polsce, zgodnie z § 1 oraz powołuje się mgr. inż. Czesława Wojciechowskiego - Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego i Wacława Czerkawskiego - Związek Zawodowy Górników w Polsce, zgodnie z § 2 decyzji nr 21 z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz.Urz.WUG.02.3.20).

Z dniem 15 maja 2003 r. odwołuje się mgr. inż. Jerzego Wrońskiego - Główny Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy; dr. inż. Stanisława Siewierskiego KGHM Polska Miedź S.A.; mgr. inż. Bogusława Bobrowskiego - Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, zgodnie z § 1 oraz powołuje się mgr. inż. Tomasza Gdowskiego - Główny Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, mgr. inż. Tadeusza Szeląga - KGHM Polska Miedź S.A., mgr. Piotra Rykalę - Związek Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego, zgodnie z § 2 decyzji nr 20 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie (Dz.Urz.WUG.03.1.6).