Powołanie Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenie regulaminu jej działania. - OpenLEX

Powołanie Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenie regulaminu jej działania.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.UMiRM.2001.1.1

Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 2001 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST
z dnia 25 czerwca 2001 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 i Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Przewodniczącego, zastępców Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, zwanej dalej "Komisją", wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2.
Organizację i zasady działania Komisji ustala Regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  3.
Traci moc zarządzenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie powołania Przewodniczącego i członków Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej działania, zmienione zarządzeniem Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 kwietnia 1999 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Przewodniczący:

1. Zygmunt Ziobrowski

Zastępca Przewodniczącego:

2. Janusz Korzeń

Zastępca Przewodniczącego:

3. Ryszard Jurkowski

Członkowie:

4. Roman Andrzejewski

5. Kazimierz Bald

6. Krzysztof Bojanowski

7. Aleksander Böhm

8. Grzegorz Chodkowski

9. Stanisław Deńko

10. Ryszard Domański

11. Marek Dunikowski

12. Kazimierz Ferenc

13. Stanisław Furman

14. Jerzy Grochulski

15. Mieczysław Hoffman

16. Bartłomiej Kolipiński

17. Ewa Krakowska

18. Konrad Kucza-Kuczyński

19. Jolanta Latała

20. Jacek Lenart

21. Maria Modzelewska

22. Aleksander Noworól

23. Wojciech Obtułowicz

24. Tomasz Ossowicz

25. Marek Piskorski

26. Stanisław Reizer

27. Janusz Sepioł

28. Magdalena Staniszkis

29. Władysław Szostek

30. Barbara Szulczewska

31. Witold Toczyski

32. Marek Tomaszewski

33. Andrzej Trochimowski

34. Zofia Więckowicz

35. Bogdan Wyporek

Sekretarz:

36. Maria Szwałko

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Regulamin

Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
§  1.
Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej "Komisją", jest organem doradczym Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w sprawach zagospodarowania przestrzennego, dotyczących w szczególności:
1)
kształtowania polityki państwa w zakresie gospodarki przestrzennej,
2)
opracowań planistycznych, w tym:
a)
planów zagospodarowania przestrzennego województw,
b)
programów zadań rządowych sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej,
c)
programów ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych, sporządzanych przez organy samorządu,
3)
tematów problemowych i metodycznych z zakresu urbanistyki i architektury, w tym:
a)
kształtowania zasad planowania przestrzennego,
b)
urbanistycznego i architektonicznego kształtowania przestrzeni,
c)
kierunków rozwoju miast i obszarów urbanizowanych,
4)
przepisów prawnych, w tym:
a)
stosowania przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
b)
zmian regulacji prawnych, dotyczących gospodarki przestrzennej,

a także innych tematów, zgłoszonych przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz organy administracji rządowej lub samorządowej.

§  2.
W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, dwaj zastępcy Przewodniczącego, członkowie i sekretarz. W razie potrzeby, do składu Komisji można zapraszać ekspertów, w celu wyrażenia opinii specjalistycznych.
§  3.
Kadencja Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej trwa 3 lata.
§  4.
1.
Komisja rozpatruje sprawy:
1)
z inicjatywy Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast,
2)
z inicjatywy własnej,
3)
na wniosek organów administracji rządowej lub samorządowej.
2.
Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach plenarnych lub na posiedzeniach zespołów Komisji wyłonionych ze swego składu.
3.
Zespoły Komisji działają pod kierunkiem Przewodniczących zespołów Komisji.
4.
Członkowie Komisji przygotowują na posiedzenia, w których biorą udział pisemne opinie cząstkowe, dotyczące rozpatrywanych spraw i przekazują je Przewodniczącemu Komisji lub Przewodniczącemu zespołu Komisji, w celu sporządzenia opinii Komisji lub opinii zespołu Komisji.
5.
Opinie Komisji przyjmowane są przez członków Komisji większością głosów.
6.
Opinie zespołów Komisji przyjmowane są przez członków zespołów większością głosów.
§  5.
1.
Przewodniczący Komisji:
1)
reprezentuje Komisję na zewnątrz,
2)
kieruje całokształtem prac Komisji,
3)
przedstawia Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast pisemne opinie Komisji w powierzonych sprawach.
2.
Zastępcy Przewodniczącego działają w zakresie upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Komisji.
3.
Przewodniczący zespołu:
1)
kieruje pracami zespołu,
2)
przekazuje Przewodniczącemu Komisji pisemną opinię zespołu Komisji w rozpatrywanej sprawie.
§  6.
1.
Obsługę administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Gospodarki Przestrzennej, Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
2.
W Departamencie Gospodarki Przestrzennej są przechowywane sprawozdania z posiedzeń Komisji wraz z listami obecności.