Powołanie Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań... - OpenLEX

Powołanie Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2014.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2016 r.

DECYZJA Nr 37
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Pełnomocnikiem Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ds. organizacji i prowadzenia pozaustawowych działań związanych z angażowaniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", w pozyskiwanie, udział i realizację projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem ABW, ustanawia się Dyrektora Biura Badań Kryminalistycznych ABW - Pana płk. Dariusza Laskowskiego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2.
Pełnomocnik reprezentuje Szefa ABW w kontaktach z kierownikami jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotami zewnętrznymi.
§  3. 2
(uchylony).
§  4.
Do zadań Pełnomocnika należy przede wszystkim nadzór nad procesem pozyskiwania, udział i realizacja projektów badawczo-rozwojowych, naukowych i innych finansowanych poza budżetem ABW, zwanych dalej "projektami", a w szczególności:
1)
planowanie, inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu monitorowanie stanu realizacji wszystkich projektów, w których ABW jest konsorcjantem lub gestorem;
2)
analizowanie, ocenianie oraz przygotowywanie projektów wewnętrznych rozwiązań prawnych, a także przedkładanie propozycji działań naprawczych;
3)
koordynacja działań związanych ze współpracą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zwanym dalej "NCBiR" i innymi instytucjami w sprawie projektów;
4)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Szefa ABW związanych z działalnością badawczo-rozwojową, naukową i inną.
§  5.
Pełnomocnik jest upoważniony do:
1)
zbierania opinii i wniosków oraz niezbędnej dokumentacji z jednostek organizacyjnych ABW i od partnerów zewnętrznych w zakresie realizacji projektów;
2)
prowadzenia analiz dokumentów regulujących kwestie realizacji projektów;
3)
wnioskowania o powoływanie zespołów roboczych do rozwiązywania problemów oraz badania i oceny poprawności przyjmowanych rozwiązań w zakresie funkcjonowania procedur dotyczących realizacji projektów;
4)
wyłącznego reprezentowania Szefa ABW w kontaktach z NCBiR i innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji niniejszej decyzji;
5)
wyłącznego reprezentowania Szefa ABW w konferencjach naukowych, forach dyskusyjnych, prezentacjach, ekspozycjach i targach podejmujących problematykę badań naukowych i badawczo-rozwojowych;
6)
brania udziału w sympozjach, konferencjach, seminariach organizowanych w ramach realizacji niniejszej decyzji;
7)
uczestniczenia w procedurze wnioskowania o podjęcie realizacji projektu i jego rozliczania;
8) 3
potwierdzania wykonania umów zawartych z koordynatorami ds. projektów wyznaczonymi zgodnie z decyzją nr 115 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zasad zatrudniania i wynagradzania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz innych osób uczestniczących w realizacji projektów lub programów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podstawą potwierdzenia odbioru pracy koordynatora jest przedłożenie Pełnomocnikowi okresowego sprawozdania z realizacji prac projektowych zawierającego w szczególności:
a)
informację o odbytych w trakcie okresu sprawozdawczego spotkaniach Komitetów sterujących projekty, w tym o uzgodnionych zmianach projektowych,
b)
syntetyczne przedstawienie stanu realizacji projektu w odniesieniu do:
zamierzonych efektów i zaplanowanych produktów,
zakończonych i zawartych umów na realizację zadań projektowych,
zaangażowania finansowych środków projektowych,
c)
występujące zagrożenia projektowe z informacją o planowanych lub podjętych działaniach naprawczych,
d)
planowanych w ramach projektu istotnych przedsięwzięciach w tym organizacji lub udziału przedstawicieli ABW w sympozjach, konferencjach, seminariach.
§  6. 4
(uchylony).
§  7.
Kierownicy jednostek organizacyjnych ABW, stosownie do swojej właściwości, obowiązani są do udzielania Pełnomocnikowi niezbędnej pomocy w zakresie wyznaczonych mu zadań, a zwłaszcza udostępniać wszelkie niezbędne informacje.
§  8.
Nadzór nad pracami Pełnomocnika sprawuje Szef ABW.
§  9.
Pełnomocnik na bieżąco informuje Szefa ABW o stanie zaawansowania realizacji zadań, o których mowa w § 4, zagrożeniach dla ich realizacji oraz przedstawia oceny i wnioski wynikające ze współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych ABW oraz podmiotami zewnętrznymi.
§  10.
Obsługę kancelaryjno-biurową techniczną i transportową Pełnomocnika zapewnia Gabinet Szefa ABW.
§  11.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 decyzji nr 156 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2015 r.

- zmieniony przez § 1 decyzji nr 243 z dnia 1 września 2016 r. (Dz.Urz.ABW.2016.37) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 września 2016 r.

2 § 3 uchylony przez § 1 pkt 2 decyzji nr 156 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2015 r.
3 § 5 pkt 8 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 decyzji nr 156 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2015 r.
4 § 6 uchylony przez § 1 pkt 4 decyzji nr 156 z dnia 9 grudnia 2015 r. (Dz.Urz.ABW.2015.31) zmieniającej nin. decyzję z dniem 9 grudnia 2015 r.