Powołanie Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw otwartości danych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2023.38

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 marca 2023 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2022 r. poz. 1188) w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 1641 oraz z 2022 r. poz. 1700) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Minister Sprawiedliwości powołuje Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
§  2. 
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:
1)
koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości w obszarze otwierania danych publicznych i koordynacja wykonywania zadań określonych w uchwale nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych", zwanego dalej "Programem";
2)
ocena danych będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości, pod względem jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania;
3)
pozyskiwanie danych do udostępnienia na portalu dane.gov.pl, będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości;
4)
informowanie o danych, które zostaną udostępnione w danym półroczu, będących w posiadaniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości;
5)
współpraca z administratorem portalu dane.gov.pl;
6)
informowanie koordynatora Programu o rezultatach wdrażania Programu w Ministerstwie Sprawiedliwości;
7)
zapewnienie wsparcia merytorycznego dla członka Zespołu zadaniowego ds. Programu otwierania danych reprezentującego resort sprawiedliwości.
§  3. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostki podległe lub nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.
§  4. 
Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.