Powołanie Pełnomocnika Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do spraw otwartości danych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2024.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 kwietnia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Pełnomocnika Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", w osobie Dyrektora Departamentu Informatyki w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej "Ministerstwem".
§  2. 
Pełnomocnik wykonuje zadania określone w art. 37 ust. 1 oraz art. 38 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
§  3. 
Komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki podległe Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przez niego nadzorowane wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań, zgodnie ze swoimi kompetencjami, określonymi w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych.
§  4. 
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Informatyki w Ministerstwie.
§  5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.