Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2019.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182), § 1 pkt 1 lit. a i d, pkt 2 lit. b i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".
2.  Funkcję Pełnomocnika pełni Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Tomasz Zdzikot.
§  2. 
1.  Do zadań Pełnomocnika należy:
1) wydawanie w imieniu Ministra Obrony Narodowej wytycznych w sprawach bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w odniesieniu do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych, określonych odrębnymi przepisami;
2) inicjowanie oraz wspieranie działań komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w obszarze osiągania zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej;
3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań wynikających z aktów prawnych, polityk i programów rządowych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej;
4) współpraca ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie kreowania spójnego, jednolitego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni resortu obrony narodowej;
5) realizacja zadań, o których mowa w art. 42 i 51 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560);
6) reprezentowanie:
a) resortu obrony narodowej w pracach kierowniczych gremiów (komitetów, zespołów, grup) Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,
b) Ministra Obrony Narodowej w pracach kolegium, o którym mowa w art. 64 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
2.  Pełnomocnik może w szczególności:
1) zwrócić się o przedstawienie stanowisk, informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnych spraw albo rodzaju spraw do właściwych komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;
2) dokonywać ocen oraz formułować wnioski w zakresie realizacji działań związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni;
3) zlecać przeprowadzenie badań, analiz i ekspertyz w zakresie realizowanych przez niego zadań.
§  3. 
1.  Pełnomocnik, do dnia 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego, przygotowuje dla Ministra Obrony Narodowej, we współpracy z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Dyrektorem Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych oraz Dyrektorem Narodowego Centrum Kryptologii, roczny raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w resorcie obrony narodowej.
2.  Pełnomocnik wydaje wytyczne w zakresie sposobu przygotowywania raportu, o którym mowa w ust. 1.
§  4.  Pełnomocnik może podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami krajowymi i międzynarodowymi realizującymi zadania dotyczące bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
§  5.  Pełnomocnik wykonuje zadania samodzielnie lub przy pomocy Zespołu, o którym mowa w § 6.
§  6. 
1.  Powołuje się Zespół Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, zwany dalej "Zespołem".
2.  Celem Zespołu jest w szczególności:
1) udział w wykonywaniu zadań Pełnomocnika, o których mowa w § 2 ust. 1, w zakresie określonym przez Pełnomocnika;
2) zapewnienie w resorcie obrony narodowej wymiany informacji w zakresie przedsięwzięć i inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym dotyczących postępów w realizacji i wdrażaniu w resorcie obrony narodowej rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, wynikających ze stosownych dokumentów i decyzji, a także opracowywanie analiz i sprawozdań w tym zakresie;
3) przedstawianie Pełnomocnikowi opinii oraz propozycji działań w zakresie krajowych i międzynarodowych inicjatyw związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, rekomendacji dotyczących rozwiązań formalno-prawnych, organizacyjno-kadrowych oraz z zakresu finansów, a także prezentowanie koncepcji zmian w krajowych oraz międzynarodowych dokumentach strategicznych, umowach i porozumieniach oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszaru bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.
3.  W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni;
2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
3) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;
4) Członkowie:
a) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
b) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
c) Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
d) Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej,
e) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej,
f) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,
g) Dyrektor Departamentu Prawnego,
h) Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii,
i) Szef Inspektoratu Informatyki.
4.  W pracach Zespołu mogą brać udział z głosem doradczym eksperci, specjaliści będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony narodowej oraz pełniący służbę bądź zatrudnieni w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego zaproszeni przez Przewodniczącego.
5.  Członkowie Zespołu mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  7.  Przewodniczący kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu, ustala ich porządek i prowadzi posiedzenia Zespołu;
2) zasięga opinii ekspertów w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu;
3) określa zadania i powołuje tematyczne grupy robocze.
§  8. 
1.  Zastępca Przewodniczącego odpowiada za koordynowanie prac Zespołu.
2.  Zastępca Przewodniczącego lub upoważniona przez Przewodniczącego Zespołu osoba, zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu, w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
§  9. 
1.  Zespół obraduje na posiedzeniach i podejmuje decyzje w drodze uzgodnienia stanowisk, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2.  Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
3.  Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny, stosownie do przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000, 1083 i 1669).
§  10. 
1.  Sekretarz zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną prac Zespołu.
2.  Do obowiązków Sekretarza należy:
1) koordynacja przygotowania posiedzeń Zespołu oraz dostarczenie materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia przez Zespół;
2) informowanie członków Zespołu o terminie posiedzenia oraz porządku obrad;
3) sporządzanie listy obecności oraz protokołów z posiedzeń Zespołu;
4) realizacja innych zadań zleconych przez Przewodniczącego.
§  11.  Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół. Protokół zatwierdza Przewodniczący albo Zastępca Przewodniczącego lub osoba, o której mowa w § 8 ust. 2.
§  12.  Udział w pracach Zespołu i tematycznych grupach roboczych powołanych przez Przewodniczącego jest nieodpłatny.
§  13.  Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika oraz Zespołu, w tym związane z udziałem zaproszonych ekspertów oraz kosztami zleconych opracowań, badań, analiz i raportów są pokrywane z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
§  14.  Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do właściwości, na wniosek Pełnomocnika, udzielą niezbędnej pomocy do właściwej realizacji zadań Pełnomocnika i Zespołu.
§  15.  Obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
§  16.  Traci moc decyzja Nr 38/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 52, z 2013 r. poz. 228, z 2015 r. poz. 4, 209 i 336 oraz z 2018 r. poz. 37).
§  17.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.