Powołanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej. - OpenLEX

Powołanie Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.4

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 28 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Państwowej Komisji Akredytacyjnej

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Państwową Komisję Akredytacyjną, zwaną dalej "Komisją".
§  2.
Kadencja Komisji trwa od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
§  3.
Zadania Komisji określa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.
§  4.
Skład Komisji, ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza oraz z podziałem na zespoły, określa załącznik do zarządzenia.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280.

ZAŁĄCZNIK 

SKŁAD PAŃSTWOWEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ:

Przewodniczący - dr hab. Marek Rocki

Sekretarz - dr hab. Mieczysław Wacław Socha

Zespół kierunków artystycznych:

1. dr hab. Paulina Komorowska-Birger

2. prof. dr hab. Andrzej Godek

3. prof. dr hab. Adam Romaniuk

4. prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

5. dr hab. Stanisław Górka

6. prof. dr hab. Joachim Pichura

Zespół kierunków ekonomicznych:

1. dr hab. Maria Trojanek

2. dr Agnieszka Knap-Stefaniuk

3. prof. dr hab. Danuta Strahl

4. prof. dr hab. Stanisława Sokołowska

5. dr hab. Robert Ciborowski

6. dr hab. Jan Sulmicki

7. prof. dr hab. Ryszard Janikowski

8. prof. dr hab. Wojciech Wiszniewski

9. prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka

Zespół kierunków humanistycznych:

1. dr hab. Krzysztof Jodzio

2. dr hab. Kazimierz Łatak

3. ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

4. prof. dr hab. Antoni Zdzisław Kamiński

5. prof. dr hab. Wojciech Bałus

Zespół kierunków matematyczno-fizyczno-chemicznych:

1. prof. dr hab. Sławomir Kołodziej

2. dr Zofia Muzyczka

3. dr hab. Jerzy Marcinkowski

4. prof. dr hab. Zenon Łukaszewski

5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc

6. dr hab. Jarosław Górnicki

Zespół kierunków wychowania fizycznego:

1. dr hab. Janusz Iskra

2. prof. dr hab. Czesław Urbanik

3. prof. dr hab. Sławomir Drozdowski

4. dr hab. Krzysztof Prusik

5. dr Maria Długosielska

Zespół kierunków wojskowych:

1. prof. dr hab. Czesław Flanek

2. dr hab. Stanisław Sirko

3. dr hab. Włodzimierz Miszalski

4. dr hab. Janusz Karpowicz

5. dr inż. Andrzej Urban

Zespół kierunków technicznych:

1. prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

2. dr hab. inż. Adam Marciniec

3. prof. dr hab. Krzysztof Kędzior

4. prof. dr hab. inż. Andrzej Miniewicz

5. dr inż. Waldemar Mironiuk

6. prof. dr hab. Marian Chudy

7. dr hab. Jarosław Stepaniuk

8. prof. dr hab. Leszek Kiełtyka

9. dr hab. Tadeusz Chrzan

10. prof. dr hab. inż. Andrzej Królikowski

11. dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski

Zespół kierunków społecznych i prawnych:

1. dr hab. Wawrzyniec Konarski

2. dr Piotr Sitniewski

3. dr hab. Krzysztof Szewior

4. prof. dr hab. Janusz Mucha

5. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz

6. dr hab. Waldemar Żebrowski

7. ks. dr hab. Jan Szymczyk

8. dr hab. Jerzy Kułaczkowski

9. dr hab. Tadeusz Bodio

Zespół kierunków rolniczych - leśnych - weterynaryjnych:

1. prof. dr hab. Bogdan Józef Wosiewicz

2. dr inż. Karol Krajewski

3. prof. dr hab. Janusz Pala

4. dr hab. Renata Dobromilska

5. prof. dr hab. inż. Franciszek Rudnicki

6. prof. dr hab. Stanisław Kondracki

Zespół kierunków medycznych:

1. dr hab. Maciej Wilczak

2. dr Tomasz Dawiskiba

3. prof. dr hab. Tadeusz Laudański

4. prof. dr hab. Hubert Wanyura

5. dr hab. Zbigniew Celewicz

6. prof. dr hab. Jacek Szepietowski

7. dr Iwona Maciąg-Tymecka

Zespół kierunków przyrodniczych:

1. prof. dr hab. Mariusz Cichoń

2. prof. dr hab. Andrzej Stefan Górniak

3. prof. dr hab. Grzegorz Gabryś

4. dr Katarzyna Potyrała

5. dr hab. Bożena Witek

6. dr hab. Krystyna Dwucet

7. dr Maria Młot