Powołanie oraz określenie zasad i trybu działania zespołu doradczego do spraw współpracy Lasów Państwowych i przedsiębiorców... - OpenLEX

Powołanie oraz określenie zasad i trybu działania zespołu doradczego do spraw współpracy Lasów Państwowych i przedsiębiorców leśnych na rzecz rozwoju sektora usług leśnych.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.4.27

Akt utracił moc
Wersja od: 10 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
z 10 marca 2008 r.
w sprawie powołania oraz określenia zasad i trybu działania zespołu doradczego do spraw współpracy Lasów Państwowych i przedsiębiorców leśnych na rzecz rozwoju sektora usług leśnych

OR-470-3/08

Na podstawie § 6 i 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje.

§  1.
Zespół jest organem doradczym dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
§  2.
Działalność zespołu ma polegać na przedstawianiu dyrektorowi generalnemu Lasów Państwowych opinii i wniosków doradczych, stanowiących propozycje rozwiązań problemów lub spraw związanych z funkcjonowaniem oraz rozwojem sektora usług, a także doskonaleniem dotychczasowej współpracy Lasów Państwowych z przedstawicielstwami środowiska przedsiębiorczości leśnej, dotyczących w szczególności:
1)
dotychczasowych relacji jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z prywatnymi firmami usługowymi, zwłaszcza w obszarze kontraktowania usług leśnych;
2)
analizy i oceny sytuacji na rynku usług leśnych, trendów i zachodzących zmian oraz opracowywania stosownych informacji z tym związanych;
3)
poprawy warunków uzyskiwania przez firmy usługowe opłacalności prowadzonej działalności gospodarczej, umożliwiającej tym samym rozwój tych firm;
4)
uzyskania przez przedsiębiorców leśnych statusu beneficjentów środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach wybranych programów sektorowych lub innych instrumentów pomocowych;
5)
funkcjonowania kryteriów lub wymagań (umownych lub przewidzianych prawem) dla firm świadczących usługi na rzecz gospodarki leśnej, poprawiających jakość i fachowość usług oraz wymagania środowiskowe;
6)
tworzenia postępu technologicznego w leśnictwie, pozwalającego na stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska rozwiązań technicznych i technologicznych, bezpiecznych metod pracy oraz podnoszącego efektywność świadczonych usług;
7)
potrzeb związanych z udostępnianiem przedsiębiorcom informacji o wdrażanych przez Lasy Państwowe nowych metodach gospodarowania, technikach i technologiach prac leśnych;
8)
możliwości integrowania środowisk zawodowych przez organizowanie oraz udział we wspólnych przedsięwzięciach i imprezach natury współzawodnictwa pracy, sportowych, kulturalnych i innych.
§  3.
1.
Zespół składa się z 8-12 osób reprezentujących, w równej liczbie, przedstawicieli Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych w Gołuchowie oraz jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
2.
Powołanie członków zespołu odbywa się na zasadach zgłoszenia kandydatów przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Leśnych oraz wyłonienia spośród pracowników Lasów Państwowych, za zgodą właściwych przełożonych.
§  4.
1.
Członkowie zespołu powoływani są decyzją dyrektora generalnego Lasów Państwowych na okres 4 lat.
2.
Zmiany w składzie zespołu w trakcie kadencji mogą mieć miejsce w sytuacjach:
a)
pisemnej rezygnacji członka zespołu,
b)
w wyniku długotrwałego nieuczestniczenia w pracach zespołu,
c)
w innych okolicznościach (sytuacjach) uzasadniających konieczność zmiany.
3.
Z potrzebą zmiany lub uzupełnienia składu występuje przewodniczący zespołu do dyrektora generalnego Lasów Państwowych.
4.
W skład zespołu na kolejny okres mogą być powołani ponownie członkowie ustępującego zespołu.
§  5.
Zespołem kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Przewodniczący spośród grona członków ustanawia swojego zastępcę.
§  6.
1.
Zespół działa w trybie spotkań (posiedzeń) roboczych.
2.
Posiedzenia zespołu zwoływane są przez przewodniczącego zespołu, z co najmniej 7 dniowym, wyprzedzającym, zawiadomieniem członków zespołu, o terminie i miejscu posiedzenia. W sytuacjach szczególnych przewodniczący może zwołać posiedzenie zespołu w trybie pilnym.
3.
Posiedzenia zespołu mogą być zwoływane również z inicjatywy dyrektora generalnego Lasów Państwowych, który informuje o tym przewodniczącego zespołu.
4.
Przewodniczący zespołu jest upoważniony do:
1)
zapraszania do prac zespołu w celach konsultacyjnych:
a)
innych pracowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, za zgodą kierowników danej jednostki organizacyjnej;
b)
przedstawicieli innych podmiotów gospodarczych, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji społeczno-zawodowych i związków zawodowych;
2)
zbierania informacji oraz zwracania się do kierowników jednostek organizacyjnych LP w sprawach związanych z pracami zespołu.
5.
Przewodniczący zespołu zawiadamia osoby, o których mowa w ust. 4, o terminach posiedzeń zespołu.
§  7.
1.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, będący przełożonymi pracowników, umożliwią członkom zespołu udział w jego pracach, a koszty delegacji (przejazdy) tych pracowników odniosą w ciężar działalności administracyjnej danej jednostki.
2.
Wszystkie pozostałe koszty związane z działalnością zespołu pokrywane są ze środków funduszu leśnego.
3.
Koszty związane z uczestnictwem w zespole osób, o których mowa w § 6, ust. 4, pkt 1b, pokryje DGLP na podstawie stosownych uzgodnień przewodniczącego zespołu z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.
§  8.
Do współpracy z zespołem i pomocy w zakresie jego funkcjonowania wyznacza się Wydział Organizacji i Rozwoju Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
§  9.
Zgodnie z wykazem, o którym mowa w zarządzeniu nr 41 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 4 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia standardowej klasyfikacji haseł, służących grupowaniu aktów reglamentacji wewnętrznej dyrektora generalnego Lasów Państwowych - niniejsze zarządzenie należy do grupy aktów reglamentacji wewnętrznej, ujętej pod pozycją 3c tego wykazu.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.