Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce. - OpenLEX

Powołanie opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiIiKBN.2004.7.39

Akt utracił moc
Wersja od: 7 czerwca 2004 r.

UCHWAŁA Nr 30/2004
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH
z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie powołania opiniodawczo-doradczego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce

Na podstawie art. 8b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) uchwala się, co następuje:
§  1.
Powołuje się na okres piątej kadencji członków zespołów Komitetu Badań Naukowych opiniodawczo-doradczy Zespół do Spraw Etyki w Nauce, zwany dalej "Zespołem".
§  2.
1.
W skład Zespołu wchodzą:

Przewodniczący:

MACIEJ GRABSKI,

Członkowie:

TOMASZ DYBOWSKI,

KORNEL GIBIŃSKI,

ANDRZEJ GÓRSKI,

WITOLD KARCZEWSKI,

HENRYK SAMSONOWICZ,

JERZY SZACKI,

STANISŁAW WIELGUS.

2.
Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych może w razie potrzeby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę członków Zespołu.
§  3.
Do zadań Zespołu należy:
1)
formułowanie opinii i wniosków w sprawach dotyczących etyki badań naukowych;
2)
formułowanie opinii i wniosków dotyczących projektów rozwiązań prawnych w sprawach etyki badań naukowych;
3)
rozpatrywanie spraw dotyczących naruszenia etyki w nauce skierowanych przez zespoły Komitetu Badań Naukowych, członków Komitetu Badań Naukowych, komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk, rady naukowe placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych oraz senaty lub rady wydziałów szkół wyższych oraz formułowanie opinii i wniosków w tych sprawach.
§  4.
1.
Zespół działa na posiedzeniach, ustalając opinie większością głosów.
2.
Posiedzenia zwołuje i prowadzi Przewodniczący Zespołu.
3.
Zespół ustala własny tryb pracy, stosując odpowiednio przepisy Regulaminu Komitetu Badań Naukowych.
§  5.
Zespół przedstawia swoje opinie i wnioski w sprawach, o których mowa w § 3, odpowiednio Przewodniczącemu Komitetu Badań Naukowych lub Komitetowi.
§  6.
Obsługę Zespołu zapewnia Departament Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.