Powołanie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz powołanie rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKDNiS.2021.63

Akt indywidualny
Wersja od: 22 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU 1
z dnia 10 sierpnia 2021 r.
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§  2. 
Powołuje się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2015 r. w sprawie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli szkół artystycznych (Dz. Urz. MKiDN poz. 36).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

1.
Przewodniczący

dr hab. Andrzej Bukowski, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie.

2.
Zastępcy Przewodniczącego:
1)
Anna Wróblewska - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie;
2)
Urszula Januszewska - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie.
3.
Członkowie:
1)
Kamil Chałupnik - nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi;
2)
Daniel Dramowicz - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie;
3)
Piotr Dylewski - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia Nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie;
4)
Karolina Gębka - nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu;
5)
Sławomir Gidel - dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku;
6)
Justyna Grześkowiak - nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu;
7) 2
 Julita Gumulák - nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie;
8)
Janusz Jędrzejczyk - dyrektor Zespołu Szkól Plastycznych w Tarnowie;
9)
Zenobiusz Kajda - dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie;
10)
Daniel Kalinowski - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie;
11)
Ewelina Kliczkowska - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie
12)
Maria Kowalczyk - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach;
13)
Anna Krause - nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu;
14)
Bożena Krupa - nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie;
15)
Katarzyna Langer - dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie;
16)
Hanna Lauer - nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku;
17)
Anna Łuczak - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie;
18)
Krystyna Łukaszewska - dyrektor Państwowej Bursy Szkół Artystycznych we Wrocławiu;
19)
Magdalena Pisarek - nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
20)
Magdalena Redlewska - nauczyciel w Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi;
21)
Tomasz Samagalski - nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie;
22)
Wioletta Socha - nauczyciel w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach;
23)
Agnieszka Suszek - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie;
24)
Jerzy Szałata - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze;
25)
Jolanta Sznajder - dyrektor Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu;
26)
Paweł Szywalski - nauczyciel w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie;
27)
Anna Śliwa - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie;
28)
Marzena Tadeusz - dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu;
29)
Mariusz Tokarski - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im.

Karola Szymanowskiego w Warszawie;

30)
Dorota Wawrzyniak - nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu;
31)
Joanna Wiśnios - nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie;
32)
dr hab. Jarosław Wróblewski - nauczyciel w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Lista Rzeczników Dyscyplinarnych

1.
Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
dr)
hab. Sławomir Zamuszko - główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
2.
Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:
1)
Beata Drewniacka - naczelnik w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej;
2)
dr. Marek Szladowski - główny specjalista w Departamencie Szkolnictwa.
1 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).
2  Załącznik nr 1 pkt 3 ppkt 7 zmieniony przez obwieszczenie o sprostowaniu błędu z dnia 22 września 2021 r. (Dz.Urz.MKDNiS.2021.73).