Powołanie międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków złożonych do pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2019.47

Akt utracił moc
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie powołania międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny wniosków złożonych do pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza"

Na podstawie art. 388 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się, na okres od dnia 31 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., międzynarodowy zespół ekspertów do spraw oceny wniosków złożonych do pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", zwany dalej "zespołem".
§  2. 
W skład zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - Lauritz Broder Holm-Nielsen;
2)
członkowie:
a)
Enric Banda,
b)
Ulrike Beisiegel,
c)
Jo Bury,
d)
Therese Fuhrer,
e)
Simon Gaskell,
f)
Éva Kondorosi,
g)
Yvan Larondelle,
h)
Mireia Las Heras,
i)
Peter Maassen,
j)
Sijbolt Noorda,
k)
József Pálinkás,
l)
Christopher Snowden,
m)
Carl Johan Sundberg,
n)
Cathie Vix-Guterl.
§  3. 
Do zadań zespołu należy ocena wniosków złożonych do pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza", w tym sporządzenie:
1)
raportów zawierających oceny wniosków wraz z uzasadnieniem;
2)
listy rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie.
§  4. 
1. 
Przewodniczący kieruje pracami zespołu, a w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia zespołu, ustala projekt porządku obrad oraz prowadzi posiedzenia;
2)
przydziela zadania członkom zespołu, w tym wskazuje członka zespołu pełniącego funkcję sprawozdawcy danego wniosku.
2. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony przez niego członek zespołu.
§  5. 
1. 
Zespół działa na posiedzeniach.
2. 
Zawiadomienie o terminie oraz miejscu posiedzenia zespołu wraz z projektem porządku obrad i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
3. 
W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 2.
4. 
Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący przedstawia na najbliższym posiedzeniu zespołu.
5. 
Posiedzenia zespołu są nagrywane.
6. 
Posiedzenia zespołu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. 
Środki komunikacji elektronicznej powinny zapewniać:
1)
transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;
2)
dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą członkom zespołu wypowiadanie się w toku obrad.
8. 
W przesłuchaniu odbywającym się w celu przedstawienia wyjaśnień lub dodatkowych informacji dotyczących wniosku, o którym mowa w § 3, uczestniczy co najmniej 5 członków zespołu, w tym członkowie oceniający dany wniosek.
§  6. 
1. 
Ustalenia zespołu są podejmowane w drodze uzgodnienia stanowisk, w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
2. 
W przypadku gdy uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe, przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2, zarządza głosowanie. Rozstrzygnięcie jest podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
3. 
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego albo członka zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  7. 
1. 
Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół, w którym zamieszcza się w szczególności listę uczestników posiedzenia, przyjęty porządek obrad oraz treść ustaleń zespołu. Do protokołu dołącza się informatyczny nośnik danych, na którym utrwalono posiedzenie.
2. 
Projekt protokołu jest udostępniany członkom zespołu z możliwością wnoszenia uwag co do treści.
3. 
Protokół podpisuje przewodniczący albo członek zespołu, o którym mowa w § 4 ust. 2.
§  8. 
1. 
Przewodniczący oraz członkowie zespołu są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań zespołu.
2. 
Przewodniczący oraz członkowie zespołu podlegają wyłączeniu od udziału w ocenie wniosków w przypadku gdy istnieją okoliczności mogące wpłynąć na ich bezstronność.
3. 
Przewodniczący oraz członkowie zespołu przed pierwszym posiedzeniem zespołu składają ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oświadczenie, w którym zobowiązują się do:
1)
bezstronnego działania w interesie publicznym;
2)
niezwłocznego informowania ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz przewodniczącego o wystąpieniu jakiejkolwiek okoliczności, która może skutkować wystąpieniem konfliktu interesów między nim a wnioskodawcami;
3)
niewykorzystywania i nieudostępniania osobom trzecim informacji uzyskanych w trakcie realizacji zadań zespołu.
§  9. 
Obsługę zespołu zapewnia Departament Nauki.
§  10. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317, z 2018 r. poz. 1998 oraz z 2019 r. poz. 715).