Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.12.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 65
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 listopada 2012 r.
w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych oraz drzew matecznych w Lasach Państwowych

ZH-7132-45/2012

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zwanego dalej Statutem, w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonego w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), a także zadań Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, powołanych w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu, zarządzam, co następuje:

§  1. Powołuję Krajową Komisję ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych i drzew matecznych w Lasach Państwowych, zwaną dalej "Komisją", w składzie:
1) dr inż. Jan Matras, IBL - przewodniczący;
2) dr inż. Jan Kowalczyk, IBL;
3) dr inż. Piotr Markiewicz, IBL;
4) naczelnik Wydziału Hodowli i Użytkowania Lasu DGLP;
5) mgr inż. Jerzyna Przypaśniak, DGLP;
6) mgr inż. Damian Zieliński, DGLP;
7) przedstawiciel Biura Nasiennictwa Leśnego;
8) zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
9) naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu lub Hodowli Lasu właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;
10) specjalista ds. nasiennictwa i selekcji właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.
§  2. W celu zapewnienia warunków pełnej realizacji "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035" ustalam następujące zadania Komisji:
1. Dokonywanie przeglądów uznanych w latach ubiegłych obiektów leśnego materiału podstawowego (wyłączonych drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych i drzew matecznych) oraz plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych, które według oceny RDLP utraciły zdolność do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego i pełnienia funkcji zachowania leśnych zasobów genowych, oraz przygotowywanie wniosków do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dotyczącego skreślenia ich z Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe.
2. Dokonywanie przeglądów oraz oceny drzewostanów, obiektów zachowawczych i drzew zgłaszanych przez RDLP do uznania jako obiekty leśnego materiału podstawowego oraz przygotowywanie wniosków do zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, dotyczącego uznania ww. obiektów w Rejestrze Leśnego Materiału Podstawowego Lasy Państwowe.
3. Wydawanie nadleśnictwom zaleceń dotyczących właściwego zagospodarowania, prowadzenia oraz wykorzystania wyłączonych drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych i drzew matecznych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych i obiektów zarejestrowanych w IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego.
4. Zatwierdzanie wyboru powierzchni pod plantacje i plantacyjne uprawy nasienne oraz uprawy testujące potomstwo wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew matecznych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych.
5. Prowadzenie kontroli bieżących w zakresie zagospodarowania, prowadzenia i wykorzystania obiektów leśnego materiału podstawowego (wyłączonych drzewostanów nasiennych, gospodarczych drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych, drzew matecznych, plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych, źródeł nasion, obiektów zarejestrowanych w IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego).
6. Kontrola prowadzenia upraw testujących potomstwo wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew matecznych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych.
§  3. Wnioski Komisji określone w § 2 pkt 1 i 2 zatwierdza w formie zarządzenia Dyrektor Generalny Lasów Państwowych i ogłasza je w Biuletynie Informacyjnym LP.
§  4. Komisja rozpoczyna pracę z dniem podpisania niniejszej decyzji.
§  5. Traci moc Decyzja nr 30 z dnia 18 maja 2011 roku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie powołania Krajowej Komisji ds. uznawania drzewostanów nasiennych, obiektów zachowawczych oraz drzew matecznych w Lasach Państwowych (zn. spr. ZH-7132-16/2011).
§  6. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.