Dz.Urz.MSiT.2018.96

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki zadań określonych w Porozumieniu o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu "Otwarte dane plus"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  W Ministerstwie Sportu i Turystyki powołuje się Komitet Sterujący ds. realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki zadań określonych w Porozumieniu o partnerstwie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu "Otwarte dane plus", zwany dalej "Komitetem Sterującym", podpisanym w dniu 9 lipca 2018 r. przez Ministra Cyfryzacji (zwanego dalej: "Liderem Projektu") oraz przez Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Finansów oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zwanych dalej: "Partnerami"), zwanym dalej: "Porozumieniem".
2.  Projekt "Otwarte dane plus" (zwany dalej: "Projektem") oznacza projekt w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki" II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020", którego zakres został wskazany w § 5 ust. 2 Porozumienia.
3.  Komitet Sterujący jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki (zwanego dalej: "Ministrem").
§  2.  W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1) Przewodniczący - Dariusz Rogowski, Dyrektor Generalny Ministerstwa Sportu i Turystyki;
2) członkowie:
a) Ewa Pawlak - Lewandowska - Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
b) Grzegorz Borkowski - Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
c) Gheorghe Marian Cristescu - Prezes Chopin Airport Development, Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki,
d) Krzysztof Szadurski - Wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
e) Dominik Borek - Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki,
f) Arkadiusz Osipiuk - p.o. Dyrektora Departamentu Komunikacji Internetowej w Polskiej Organizacji Turystycznej.
§  3.  Do zadań Komitetu Sterującego należy wspieranie Ministra w wykonywaniu zadań określonych w Porozumieniu, a w szczególności:
1) zarządzanie przebiegiem realizacji Projektu, w zakresie dotyczącym zadań Ministra określonych w Porozumieniu oraz niezwłoczne informowanie Ministra w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości;
2) współpraca w realizacji zadań przedstawiciela Ministerstwa Sportu i Turystyki w Komitecie Sterującym Projektu, powołanym zgodnie z § 11 ust. 1 Porozumienia;
3) formułowanie wniosków dotyczących realizacji Porozumienia oraz przedstawianie ich Ministrowi;
4) wsparcie w rzetelnym przygotowywaniu dla Lidera Projektu dokumentów niezbędnych do prawidłowego sprawozdawania i rozliczania Projektu;
5) opiniowanie projektów odpowiedzi i wyjaśnień kierowanych do Lidera Projektu.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący, w miarę potrzeb.
2.  Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3.  Obsługę posiedzeń Zespołu zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
4.  Rozstrzygnięcia Komitetu Sterującego zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej liczby głosów "za" i "przeciw" przeważa głos Przewodniczącego.
§  5. 
1.  Za pracę w Komitecie Sterującym nie przysługuje wynagrodzenie. Przewodniczący Komitetu Sterującego oraz Członkowie wykonują czynności społecznie.
§  6.  Komitet Sterujący ulega rozwiązaniu po zakończeniu realizacji Porozumienia.
§  7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).