Dziennik resortowy

Dz.Urz.ME.2018.20

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1604) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Sterujący ds. górnictwa węgla brunatnego przy Ministrze Energii, zwany dalej "Komitetem Sterującym".
§  2.  Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1) zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych Programem dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych;
2) zapewnienie spójności programu z dokumentami, do których program się odwołuje (np. strategie spółek), a także określenie osób odpowiedzialnych za weryfikację tej spójności;
3) wskazywanie zagrożeń dla realizowanych procesów;
4) przedkładanie Ministrowi Energii propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wspieranie procesu rozwoju oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań rynkowych i w sytuacji występowania zagrożeń.
§  3.  W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski;
2) Członkowie:
a) 2 przedstawicieli Ministerstwa Energii,
b) 2 przedstawicieli strony społecznej,
c) 2  2 przedstawicieli pracodawców;
3) W pracach Komitetu Sterującego, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami tego Komitetu, zaproszone przez Przewodniczącego, z jego inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Komitetu Sterującego, w szczególności:
a) przedstawiciele instytutów naukowych i organizacji pozarządowych prowadzących badania naukowe lub działalność w zakresie objętym pracami Komitetu Sterującego,
b) przedstawiciele sektora górniczego.
§  4. 
1.  Komitet Sterujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Prace Komitetu Sterującego prowadzone będą w oparciu o, sporządzony przez Komitet Sterujący, harmonogram.
§  5.  Przewodniczący zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Sterującego.
§  6.  Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu Sterującego.
§  7.  Obsługę prac Komitetu Sterującego zapewnia Ministerstwo Energii.
§  8.  Posiedzenia Komitetu Sterującego są protokołowane przez wskazanego przez Przewodniczącego członka Komitetu Sterującego, będącego przedstawicielem Ministerstwa Energii.
§  9.  Komitet Sterujący zakończy działalność po wygaśnięciu Programu dla sektora górnictwa węgla brunatnego w Polsce.
§  10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).
2 § 3 pkt 2 lit. c dodana przez § 1 zarządzenia z dnia 20 lutego 2019 r. (Dz.Urz.ME.2019.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2019 r.