Powołanie Komitetu Sterującego do spraw górnictwa przy Ministrze Aktywów Państwowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAP.2022.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH 1
z dnia 12 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw górnictwa przy Ministrze Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192, 1535 i 2105) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Komitet Sterujący do spraw górnictwa przy Ministrze Aktywów Państwowych, zwany dalej "Komitetem".
2. 
Komitet jest organem pomocniczym Ministra Aktywów Państwowych, zwanego dalej "Ministrem".
§  2. 
Do zadań Komitetu należy:
1)
ocena postępu realizacji Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce;
2)
zapewnienie precyzyjnego i jednoznacznego sformułowania mierników i wskaźników realizacji celów określonych Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz częstotliwości ich pomiaru dla poszczególnych spółek węglowych;
3)
zapewnienie zgodności Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce z dokumentami, do których program się odwołuje (np. strategie spółek), a także określenie odpowiedzialnych za weryfikację tej zgodności;
4)
wskazanie zagrożeń dla realizacji procesów transformacji sektora górnictwa węglowego oraz poszczególnych spółek węglowych;
5)
przedłożenie Ministrowi propozycji działań kierunkowych oraz rekomendacji, mających na celu wsparcie Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz jego korektę w zależności od uwarunkowań zewnętrznych i w sytuacji wystąpienia zagrożeń.
§  3. 
1. 
W skład Komitetu wchodzą:
1)
Przewodniczący - wskazany przez Ministra, Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych;
2)
pozostali członkowie Komitetu:
a)
2 przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazanych przez Dyrektora Departamentu Górnictwa,
b)
1 przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach wskazany przez Dyrektora Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Katowicach,
c)
2 przedstawicieli strony społecznej.
2. 
W posiedzeniach Komitetu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby będące przedstawicielami sektora górniczego, zaproszone przez Przewodniczącego.
§  4. 
Członkostwo w Komitecie wygasa w przypadku:
1)
utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;
2)
odwołania członka Komitetu przez Ministra lub podmiot, który uprzednio wskazał go na członka Komitetu.
§  5. 
1. 
Komitet obraduje na posiedzeniach. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w formie telekonferencji albo wideokonferencji.
2. 
Prace Komitetu są prowadzone w oparciu o sporządzony przez Komitet harmonogram.
§  6. 
Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
1)
zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Komitetu;
2)
przewodniczy posiedzeniom Komitetu;
3)
planuje i organizuje prace Komitetu, w tym ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Komitetu;
4)
może powierzać innym członkom Komitetu wykonywanie określonych czynności służących realizacji zadań Komitetu;
5)
wskazuje, spośród członków Komitetu będących przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, osobę sporządzającą protokół z posiedzenia.
§  7. 
1. 
Komitet podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwały na posiedzeniach, w drodze uzgodnienia stanowisk. Zagadnienia sporne rozstrzyga Przewodniczący.
2. 
Komitet może podejmować rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. O podjęciu rozstrzygnięcia w trybie obiegowym decyduje Przewodniczący.
§  8. 
Osobom wchodzącym w skład Komitetu oraz osobom, o których mowa w § 3 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Komitetu.
§  9. 
Obsługę prac Komitetu zapewnia Departament Górnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych.
§  10. 
Posiedzenia Komitetu są protokołowane przez wskazanego przez Przewodniczącego członka Komitetu, będącego przedstawicielem Ministerstwa Aktywów Państwowych.
§  11. 
1. 
Komitet zakończy działalność po wygaśnięciu Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
2. 
W terminie 30 dni od dnia zakończenia prac Komitetu, Przewodniczący składa Ministrowi sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu.
§  12. 
Dotychczasowi członkowie Komitetu pełnią nadal swoje funkcje, do czasu wygaśnięcia ich członkostwa w okolicznościach określonych w § 4.
§  13. 
Traci moc zarządzenie Ministra Energii z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. górnictwa przy Ministrze Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 6).
§  14. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).