Powołanie Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.3.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 listopada 2004 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komitet Sterujący dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności zwany dalej "Komitetem Sterującym", jako organ pomocniczy Ministra Środowiska.
§  2.
1. 1
W skład Komitetu Sterującego wchodzą:
1)
przewodniczący - Pani Agnieszka Bolesta - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska;
2)
dwóch zastępców przewodniczącego:
a)
Pan Kazimierz Kujda - p.o. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b)
Pani Grażyna Niesyto - Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska;
3)
członkowie:
a)
Pani Monika Pałasz - p.o. Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej,
b)
Pan Marek Sobiecki - Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska,
c)
Pan Mieczysław Ostojski - Dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,
d)
Pani Irena Mazur - p.o. Dyrektora Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska,
e)
Pan Sławomir Skrzypek - Przedstawiciel Unii Metropolii Polskich,
f)
Pan Kazimierz Barczyk - Przedstawiciel Unii Miasteczek Polskich,
g)
Pan Mirosław Symanowicz - Przedstawiciel Związku Miast Polskich,
h)
Pani Barbara Wyrwas - Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich RP,
i)
Pani Katarzyna Korta - Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich,
j)
Pan Stefan Mikołajczak - Przedstawiciel Związku Województw RP,
k)
Pan Andrzej Guła - Instytut Ekonomii Środowiska,
l)
Pan Andrzej Kassenberg - Instytut na rzecz Ekorozwoju,
m)
Pani Teresa Szczerba - Przedstawiciel NSZZ "Solidarność",
n)
Pan Mieczysław Burdzicki - Przedstawiciel OPZZ,
o)
Pan Michał Gawryszczak - Przedstawiciel Konfederacji Pracodawców Polskich,
p)
Pan Jerzy Przybylski - Przedstawiciel Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
sekretarz - Pani Aleksandra Malarz - p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej w Ministerstwie Środowiska.
2.
Na zaproszenie przewodniczącego w pracach Komitetu Sterującego mogą uczestniczyć inne osoby.
§  3.
1.
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Komitetu Sterującego;
2)
przewodniczy posiedzeniom Komitetu Sterującego;
3)
ustala harmonogram prac Komitetu Sterującego;
4)
ustala przedmiot działania zespołów problemowych;
5)
wyznacza zastępcę przewodniczącego prowadzącego posiedzenia Komitetu Sterującego, w przypadku swojej nieobecności.
2.
Szczegółowy tryb pracy Komitetu Sterującego określa regulamin ustalony przez Komitet Sterujący.
3.
Z posiedzeń Komitetu Sterującego i zespołów problemowych sporządza się protokoły podpisywane przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza.
§  4.
1.
W celu realizacji zadań Komitetu Sterującego przewodniczący może powoływać zespoły problemowe.
2.
Zespoły problemowe powołuje się na stałe lub na czas oznaczony albo do wykonania określonego zadania.
3.
Przewodniczący Komitetu Sterującego ustala skład zespołu problemowego spośród członków Komitetu Sterującego oraz powołuje przewodniczącego zespołu problemowego.
4.
Do zadań przewodniczącego zespołu problemowego należy:
1)
przewodniczenie posiedzeniom zespołu problemowego;
2)
ustalanie terminów i zakresu tematycznego kolejnych posiedzeń zespołów problemowych, zgodnie z przedmiotem działania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4.
5.
W przypadku swojej nieobecności, przewodniczący zespołu problemowego może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 4, innej osobie spośród osób wchodzących w skład zespołu problemowego.
§  5.
Do zadań Komitetu Sterującego należy:
1)
wspieranie Ministra Środowiska w ocenie projektów zgłaszanych do współfinansowania z Funduszu Spójności w sektorze "Środowisko",
2)
rekomendowanie Ministrowi Środowiska przedsięwzięć do współfinansowania z Funduszu Spójności;
3)
monitorowanie procesu przygotowania projektów zatwierdzonych przez Ministra Środowiska do współfinansowania z Funduszu Spójności.
§  6.
Obsługę administracyjno-biurową Komitetu Sterującego zapewnia Departament Integracji Europejskiej.
§  7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

_________

1) Minister Środowiska kieruje działem środowisko na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRACY KOMITETU STERUJĄCEGO DLA CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ŚRODOWISKA STRATEGII WYKORZYSTANIA FUNDUSZU SPÓJNOŚCI PRZY MINISTRZE ŚRODOWISKA

§  1.
Komitet Sterujący dla części dotyczącej środowiska strategii wykorzystania Funduszu Spójności, zwany dalej "Komitetem Sterującym", jest organem pomocniczym Ministra Środowiska.
§  2.
1.
Posiedzenia Komitetu Sterującego są zwoływane przez przewodniczącego.
2.
W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje wyznaczony przez przewodniczącego zastępca przewodniczącego.
3.
Posiedzenia Komitetu Sterującego odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
4.
Sekretarz Komitetu Sterującego zawiadamia członków Komitetu Sterującego o planowanym terminie oraz miejscu posiedzenia Komitetu Sterującego drogą elektroniczną, co najmniej na 10 dni roboczych przed planowaną datą posiedzenia. W wyjątkowych przypadkach przewodniczący, po konsultacjach z sekretarzem, okres przeznaczony na zawiadomienie może skrócić do 7 dni roboczych.
5.
Sekretarz przygotowuje porządek posiedzenia Komitetu Sterującego oraz zespołów problemowych, które są następnie zatwierdzane przez przewodniczącego Komitetu Sterującego.
6.
Planowany porządek posiedzenia Komitetu Sterującego jest przesłany wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu posiedzenia Komitetu Sterującego członkom Komitetu Sterującego.
7.
Każdy członek Komitetu Sterującego może zgłosić do sekretariatu dodatkowy punkt do porządku posiedzenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym dniem posiedzenia.
8.
Punkty, nie wymienione w porządku posiedzenia, mogą być rozpatrywane na posiedzeniu za uprzednią zgodą przewodniczącego Komitetu Sterującego oraz po ich zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.
9.
Na początku każdego posiedzenia Komitetu Sterującego zatwierdza początek obrad.
10.
Materiały przedkładane do zaopiniowania przez Komitet Sterujący są dostarczane członkom Komitetu Sterującego drogą elektroniczną przynajmniej na 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych, termin ten może ulec skróceniu do 3 dni roboczych.
11.
Z każdego posiedzenia Komitetu Sterującego oraz zespołu problemowego sporządzany jest protokół podpisywany przez prowadzącego posiedzenie i sekretarza, który jest przekazywany członkom Komitetu Sterującego drogą elektroniczną. Każdy z członków ma prawo wnieść uwagi do protokołu, w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania. Propozycje brzmienia protokołu są przekazywane drogą elektroniczną do Sekretariatu. Protokół jest przyjmowany na kolejnym posiedzeniu zwykłą większością głosów.
12.
Każde posiedzenie nagrywane jest na taśmie magnetofonowej. Nagrania z posiedzeń udostępnione są członkom Komitetu Sterującego przez Sekretariat Komitetu Sterującego w siedzibie Ministerstwa Środowiska na ich wniosek. Nagrania są kasowane dwa tygodnie po przyjęciu protokółu z posiedzenia Komitetu Sterującego.
13.
W przypadku konieczności zaproszenia tłumacza do udziału w posiedzeniach Komitetu Sterującego, jego uczestnictwo zapewnia Sekretariat Komitetu Sterującego.
§  3.
1.
Komitet Sterujący wykonuje swoje zadania na posiedzeniach lub na posiedzeniach zespołów problemowych.
2.
Posiedzenia Komitetu Sterującego prowadzi przewodniczący lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.
3.
Komitet Sterujący przedstawia swoje stanowisko w postaci uchwał.
4.
Uchwały Komitetu Sterującego zapadają większością głosów, w obecności ponad połowy składu Komitetu Sterującego, w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komitetu Sterującego lub zastępującego go zastępcy przewodniczącego. Uzasadnienia głosów odrębnych są dołączone do materiałów przedstawionych Ministrowi Środowiska przez Komitet Sterujący.
5.
Posiedzenia zespołów problemowych odbywają się w zależności od potrzeb.
§  4.
Do zadań sekretarza Komitetu Sterującego należy:
1)
nadzór nad:
a)
wykonywaniem czynności biurowych,
b)
zbieraniem i opracowaniem materiałów na obrady Komitetu Sterującego oraz sporządzaniem i uzgodnieniem protokołów z posiedzeń,
c)
rozsyłaniem zaproszeń na posiedzenia wraz z porządkiem dziennym i materiałami.
d)
prowadzeniem korespondencji Komitetu Sterującego,
2)
redagowanie projektów opinii i wniosków Komitetu Sterującego, w tym udział w redagowaniu uchwał Komitetu Sterującego,
3)
inne czynności zalecane przez przewodniczącego Komitetu Sterującego lub zastępcę przewodniczącego Komitetu Sterującego.
§  5.
1.
Członkowie Komitetu Sterującego nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego.
2.
Regulamin Komitetu Sterującego może zostać zmieniony na posiedzeniu Komitetu Sterującego, w wyniku uchwały zapadłej większością 2/3 głosów.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 10 z dnia 16 marca 2006 r. (Dz.Urz.MŚiGIOŚ.06.3.75) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 16 marca 2006 r.