Dz.Urz.MSiT.2018.71

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2018 r.

DECYZJA Nr 48
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Honorowego Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911), ustala się co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Honorowy Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r., zwany dalej "Komitetem Honorowym".
§  2. 
1.  Zadaniem Komitetu Honorowego jest właściwa koordynacja między Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Katowice przygotowań do Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r., zwanej dalej "Konferencją".
2.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1, Komitet Honorowy realizuje w szczególności poprzez:
1) wspólną analizę stanu przygotowań do Konferencji, w tym identyfikację ewentualnych zagrożeń w realizacji tych przygotowań;
2) wymianę informacji o postępach przygotowań do Konferencji, w tym między posiedzeniami Komitetu Honorowego - za pośrednictwem osób wyznaczonych na podstawie umowy między Ministrem Sportu i Turystyki a Miastem Katowice oraz powołanego przez Ministra Sportu i Turystyki wewnętrznego zespołu do spraw koordynacji prac związanych z przygotowaniem Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.;
3) przygotowywanie wspólnych stanowisk w sprawach dotyczących współpracy w ramach organizacji Konferencji ze Światową Agencją Antydopingową (WADA).
§  3. 
1.  W skład Komitetu Honorowego wchodzą:
1) Przewodniczący - Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki;
2) Zastępca Przewodniczącego - Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice;
3) Sekretarz - Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Biura Ministra;
4) Zastępca Sekretarza - Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice;
5) Członkowie:
a) Jan Widera - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;
b) Andrzej Kraśnicki - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
c) Michał Rynkowski - Dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej;
d) Justyna Święty-Ersetic;
e) Ewelina Kajzerek - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacji Imprez Strategicznych.
2.  Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu Honorowego, z głosem doradczym, również inne osoby niż określone w ust. 1.
§  4. 
1.  Pracami Komitetu Honorowego kieruje Przewodniczący, który:
1) zwołuje posiedzenia Komitetu Honorowego;
2) ustala porządek posiedzeń Komitetu Honorowego;
3) zleca członkom Komitetu Honorowego, zgodnie z ich właściwością, realizację zadań bieżących związanych z pracami Komitetu Honorowego, w szczególności przygotowanie opinii i wniosków w sprawach będących przedmiotem prac Komitetu Honorowego.
2.  W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenie Komitetu Honorowego prowadzi jego Zastępca.
3.  Sekretarz sporządza protokół ustaleń z posiedzenia Komitetu Honorowego. W przypadku nieobecności Sekretarza w czasie posiedzenia Komitetu Honorowego, protokół sporządza jego Zastępca.
§  5. 
1.  Posiedzenia Komitetu Honorowego odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2.  Posiedzenie Komitetu Honorowego można zwołać w trybie nadzwyczajnym w każdym czasie, z inicjatywy Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, albo na wniosek co najmniej trzech jego członków.
§  6. 
1.  Decyzje Komitetu Honorowego podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy składu.
2.  W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" rozstrzyga głos Przewodniczącego.
§  7. 
1.  Za pracę w Komitecie Honorowym nie przysługuje wynagrodzenie.
2.  Wykonywanie zadań w Komitecie Honorowym traktowane jest na równi z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.
§  8.  Obsługę posiedzeń Komitetu Honorowego zapewnia Biuro Ministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
§  9.  Posiedzenia Komitetu Honorowego odbywają się w Warszawie lub w Katowicach.
§  10.  Członkowi Komitetu nie przysługuje zwrot za poniesione koszty i utracone korzyści związane z wykonywaniem obowiązków w ramach działań w Komitecie Honorowym za wyjątkiem zwrotu udokumentowanych kosztów dojazdu na terenie kraju z miejsca zamieszkania, w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167); zwrot kosztów dojazdu następuje na postawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Biura Ministra; nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem.
§  11.  Komitet Honorowy ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany.
§  12.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318)