Dziennik resortowy

Dz.Urz.MŚ.2013.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W związku z art. 6.4 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014 przyjętych przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zgodnie z art. 8.8 Protokołu 38b do Umowy o EOG w dniu 13 stycznia 2011 r. i zatwierdzonych przez Stały Komitet Państw EFTA w dniu 18 stycznia 2011 r. powołuje się zespół o nazwie Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów", zwany dalej "Komitetem".
2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Środowiska przy wdrażaniu Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, zwanego dalej "Programem Operacyjnym".
§  2.
1. W skład Komitetu wchodzą:
1) 1  Przewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska nadzorujący Wydział Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska;
2) 2  Zastępca Przewodniczącego - przedstawiciel Wydziału Programów Pomocowych w Departamencie Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska;
3) członkowie:
a) 3  przedstawiciel Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska,
b) 4  przedstawiciel Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska,
c) przedstawiciel Instytutu Badawczego Leśnictwa,
d) przedstawiciel Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
e) 5  do czterech osób wyłonionych w ramach naboru otwartego przeprowadzonego przez Ministerstwo Środowiska.
2. 6  Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-d, wyznaczają instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-d. Instytucje te mogą również wyznaczyć stałego zastępcę członka Komitetu, który bierze udział w posiedzeniach Komitetu w przypadku braku możliwości uczestniczenia w nich przez członka Komitetu. Do stałego zastępcy stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące członka Komitetu.
3. Członkiem Komitetu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo umyślne skarbowe oraz posiadająca wiedzę specjalistyczną umożliwiający rzetelny, zgodny z aktualnym stanem wiedzy wybór projektów.
4. Członkowie Komitetu są bezstronni i zachowują w poufności informacje i dane uzyskane w związku z udziałem w pracach Komitetu.
5. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1) wyznaczenia przez instytucje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a-d, nowego członka Komitetu;
2) skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, utraty zdolności do czynności prawnych, wystąpienia okoliczności uzasadniających wątpliwości co do ich bezstronności lub zachowania zasady poufności.
6. W przypadkach wskazanych w ust. 5 pkt 2 utrata członkostwa następuje w wyniku rezygnacji Członka albo uchwały Komitetu podejmowanej na wniosek Przewodniczącego.
7. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów Przewodniczący zaprasza:
1) przedstawicieli Komitetu Mechanizmu Finansowego;
2) 7  przedstawicieli Ambasady Królestwa Norwegii;
3) 8  przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego (Ministerstwo Rozwoju);
4) przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
5) 9  przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Norwegii.
8. Do udziału w posiedzeniach Komitetu w charakterze obserwatorów Przewodniczący może zaprosić również przedstawicieli innych podmiotów lub jednostek, jeżeli uzna ich obecność za istotną w wykonywaniu przez Komitet jego zadań.
9. 10  W posiedzeniach Komitetu uczestniczy Sekretarz - osoba wyznaczona przez Przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska.
10. Przewodniczący może zapraszać na poszczególne posiedzenia Komitetu także inne osoby w charakterze ekspertów z głosem doradczym.
§  3.
1. Zadaniem Komitetu jest rekomendacja Operatorowi Programu projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego.
1a. 11  W ramach realizacji zadania określonego w ust. 1 Komitet w szczególności:
1) przyjmuje kryteria wyboru projektów;
2) dokonuje przeglądu listy rankingowej projektów do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego zgodnie z jego zasadami i celami;
3) przygotowuje ostateczną listę rankingową rekomendowanych projektów;
4) wydaje zalecenia dotyczące decyzji o realokowaniu dofinansowania na rzecz już zatwierdzonych projektów;
5) wykonuje inne czynności wskazane w Regulacjach w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2009-2014.
2. Komitet może wykonywać inne zadania wskazane przez Przewodniczącego, bezpośrednio związane z zadaniem określonym w ust. 1.
§  4.
1. Komitet obraduje kolegialnie.
2. Rozstrzygnięcia Komitetu dokonywane są w postaci uchwał.
3. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech członków Komitetu.
4. W wypadku równej liczby głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.
5. Uchwały wchodzą w życie w dniu ich podjęcia, chyba że z ich treści wynika co innego.
6. Członkowie Komitetu, obserwatorzy i eksperci powinni zostać powiadomieni o posiedzeniu Komitetu w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
7. Dopuszcza się podejmowanie przez Komitet uchwał w trybie obiegowym. Szczegółową procedurę podejmowania uchwał w trybie obiegowym określa Regulamin Komitetu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
8. Obserwatorzy, eksperci i Sekretarz nie posiadają prawa głosu.
§  5.
1. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu, zwołuje jego posiedzenia i ustala porządek obrad.
2. Celem usprawnienia organizacji wykonywanych zadań, Przewodniczący może powoływać grupy i zespoły robocze, wyznaczając okres na jaki zostały powołane, zadanie lub zakres ich właściwości, skład i osobę kierującą.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.
4. Szczegółowe kwestie związane z organizacją i pracą Komitetu określa Regulamin Komitetu, przyjęty przez Komitet.
5. Regulamin określa w szczególności:
1) przebieg obrad i procedurę podejmowania uchwał przez Komitet;
2) inne kwestie niezbędne dla zapewnienia należytej i sprawnej pracy Komitetu, o ile nie stoją w sprzeczności z postawieniami niniejszego Zarządzenia.
§  6. 12  Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Departament Funduszy Ekologicznych w Ministerstwie Środowiska.
§  7. 13  
1. Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, członkowie Komitetu, obserwatorzy, eksperci i Sekretarz nie otrzymują wynagrodzenia w związku z udziałem w pracach Komitetu.
2. Członkom Komitetu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e, przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegu. Szczegółowe warunki i tryb zwrotu kosztów określa umowa zawierana z członkiem Komitetu.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 lutego 2015 r. (Dz.Urz.MŚ.2015.17) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lutego 2015 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 stycznia 2017 r. (Dz.Urz.MŚ.2017.3) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 stycznia 2017 r.

2 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.
4 § 2 ust. 1 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.
5 § 2 ust. 1 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a tiret czwarte zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.
6 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.
7 § 2 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.
8 § 2 ust. 7 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2016 r. (Dz.Urz.MŚ.2016.55) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 25 sierpnia 2016 r.

9 § 2 ust. 7 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.
10 § 2 ust. 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.

11 § 3 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.
12 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 1 lipca 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 2014 r.
13 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 14 z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz.Urz.MŚ.2014.15) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2014 r.