Dz.Urz.MNiSW.2018.51

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
§  2.  W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1) przewodniczący - Sebastian Skuza - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) członkowie zależni:
a) Anna Budzanowska - Dyrektor Generalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b) Marcin Czaja - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) Alicja Duda - Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) członkowie niezależni:
a) Agnieszka Giebel,
b) Justyna Marszałek,
c) Marcin Szemraj.
§  3.  Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. MNiSW poz. 33 oraz z 2017 r. poz. 36).
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.