Powołanie Komitetu Audytu. - OpenLEX

Powołanie Komitetu Audytu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MNiSW.2018.51

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 31 października 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komitet Audytu dla działu administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka.
§  2. 
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1) 1
 przewodniczący - Anna Budzanowska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2) 2
 członkowie zależni:
a)
Marcin Czaja - Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
b)
Alicja Duda - Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
3) 3
 członkowie niezależni:
a)
Justyna Marszałek,
b)
Jacek Olbrycht,
c)
Marcin Szemraj.
§  3. 
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. MNiSW poz. 33 oraz z 2017 r. poz. 36).
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MNiSW.2020.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 4 sierpnia 2020 r. (Dz.Urz.MNiSW.2020.42) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 sierpnia 2020 r.
3 § 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 8 października 2019 r. (Dz.Urz.MNiSW.2019.72) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 października 2019 r.