Dziennik resortowy

Dz.Urz.ME.2018.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin, zwany dalej "Komitetem".
§  2.  W skład Komitetu wchodzą:
1) Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - przewodniczący;
2) Stanisław Hebda - członek zależny;
3) Danuta Górska - członek zależny;
4) Magdalena Soszyńska-Kamieniecka - członek niezależny;
5) Magdalena Witkowska-Krzymowska - członek niezależny.
§  3.  Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Ministra Energii, na wniosek przewodniczącego Komitetu.
§  4.  Traci moc Zarządzenie Ministra Energii z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 1).
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).