Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2014.17

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 25 marca 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego

Na podstawie art. 1101 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję Prawa Autorskiego w składzie:
1)
Banasiński Cezary;
2)
Bukowski Marek;
3) 2
(uchylony);
4)
Dziomdziora Wojciech;
5)
Foland Krzysztof;
6)
Hetman-Krajewska Joanna;
7)
Kaczorowski Andrzej;
8)
Kleban Bartosz;
9)
Kulis Wojciech;
10)
Lesiewicz Andrzej;
11)
Łuc Michał;
12)
Łyczkowska Anna;
13)
Nowińska Ewa;
14)
Podszywałow Andrzej;
15)
Rybicki Grzegorz;
16)
Sagan Robert;
17)
Sarbiński Rafał;
18)
Skoczek Dominik;
19)
Sokołowska Dorota;
20)
Sowiński Mikołaj;
21)
Stanisławska-Kloc Sybilla;
22)
Staszewski Marek;
23)
Stawiszyński Albert;
24)
Szczepanowska-Kozłowska Krystyna;
25)
Tomczyk Robert;
26)
Traple Elżbieta;
27)
Wąsowska Agnieszka;
27a. 3
Wojciechowska Marzenna;
28)
Wojciechowski Krzysztof;
29)
Wojtaś Jacek;
30)
Żukowski Ludwik.
§  2.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Prawa Autorskiego (Dz. Urz. MKiDN poz. 14).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 marca 2014 r.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).
2 § 1 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MKiDN.2014.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 2014 r.
3 § 1 pkt 27a dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 20 sierpnia 2014 r. (Dz.Urz.MKiDN.2014.36) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 sierpnia 2014 r.