Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.38

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 38
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) w związku z § 7 ust. 1 i 3 zarządzenia Nr 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 34) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych, zwaną dalej "komisją".
§  2. 
Użyte w zarządzeniu objaśnienia oznaczają:
1)
minister - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
2)
ministerstwo - należy przez to rozumieć ministerstwo obsługujące ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
3)
zarządzenie - zarządzenia Nr 33 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej i ministra właściwego do spraw rybołówstwa (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 34).
§  3. 
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący komisji - Pani Anna Smyk;
2)
zastępca przewodniczącego komisji - Pani Justyna Szczepańska- Kierylak;
3)
członkowie komisji:
a)
Pani Aneta Łyżwińska,
b)
Pani Katarzyna Antkiewicz,
c)
Pan Damian Brodacki;
4)
sekretarz komisji.
§  4. 
Do zadań komisji należy w szczególności:
1)
weryfikacja złożonych wniosków, o których mowa w § 6 zarządzenia;
2)
przygotowanie listy kandydatów nauczycieli spełniających wymagania, o których mowa w § 5 zarządzenia i przedłożenie ministrowi.
§  5. 
Praca w komisji ma charakter nieodpłatny i jej członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
§  6. 
Tryb pracy komisji określa opracowany przez komisję regulamin, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  7. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN KOMISJI OPINIUJĄCEJ WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA

§  1. 
Regulamin komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra, zwany dalej "regulaminem", określa:
1)
zakres zadań komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra, zwanej dalej "komisją";
2)
sposób i tryb działania komisji;
3)
sposób postępowania z dokumentami.
§  2. 
1. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji.
2. 
Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1)
przechowywanie i archiwizowanie złożonych przez dyrektora wniosków, o których mowa w § 6. zarządzenia;
2)
zwoływanie posiedzeń komisji;
3)
wyznaczanie sekretarza protokołującego posiedzenie komisji;
4)
prowadzenie posiedzenia komisji;
5)
wypełnianie zadań członka komisji;
6)
przygotowanie listy kandydatów nauczycieli spełniających wymagania, o których mowa w § 5 zarządzenia i przedkładanie ministrowi.
§  3. 
1. 
Do zadań zastępcy przewodniczącego komisji należy:
1)
przejmowanie obowiązków przewodniczącego komisji w przypadku jego nieobecności;
2)
powoływanie członków komisji w przypadku nieobecności przewodniczącego komisji.
2. 
Do zadań członków komisji należy:
1)
weryfikowanie wniosków odnośnie wymagań, o których mowa w § 5 zarządzenia;
2)
wybór nauczycieli spełniających wymagania dotyczące przyznania nagrody ministra;
3. 
Do zadań sekretarza komisji należy:
1)
wypełnianie zadań członka komisji;
2)
dokumentowane ustaleń komisji w protokole ustaleń, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra;
3)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac komisji.
§  4. 
1. 
Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczącego komisji.
2. 
Posiedzenie prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
3. 
Komisja obraduje w co najmniej 3-osobowym składzie.
4. 
Przewodniczący oraz członkowie komisji są zobowiązani do zachowania bezstronności i poufności w związku z realizacją zadań komisji.
§  5. 
1. 
Obsługę organizacyjną i techniczną - biurową komisji prowadzi Departament Edukacji Morskiej
2. 
Wydatki związane z obsługą komisji pokrywane są z budżetu państwa z części 21 - gospodarka morska, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Edukacji Morskiej.
§  6. 
Dokumentacja prac komisji oraz wnioski zawierające informacje

o kandydatach, przechowywane są zgodnie z przepisami obowiązującymi w ministerstwie. Załącznik do Regulaminu komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra

ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ ustaleń z posiedzenia komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych w dniu............................ 20........ r.

I. Komisja w składzie:

1..................................... - przewodniczący komisji

2..................................... - sekretarz komisji

3..................................... - członek komisji

4..................................... - członek komisji

Skład komisji obecny na posiedzeniu.................................... do podejmowania rozstrzygnięć.

(jest uprawniony/nie jest uprawniony)

Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.

II. Opinia złożonych wniosków:

1. WNIOSEK

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

Dołączono zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela..........................................

(tak/nie)

...............................................................................................

(ocena pracy pedagogicznej)(staż pracy w szkole)

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz przepracował w szkole co najmniej dwa lata.

Nauczyciel spełnia co najmniej cztery z kryteriów wymienionych w § 5 zarządzenia

.....................

(tak/nie)

Komisja, po dokonaniu analizy, opiniuje wniosek o przyznanie

(pozytywnie/negatywnie)

nagrody Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi

(imię i nazwisko nauczyciela)

Śródlądowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. WNIOSEK

......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

Dołączono zgodę na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela...........................................

(tak/nie)

...............................................................................................

(ocena pracy pedagogicznej)(staż pracy w szkole)

Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz przepracował w szkole co najmniej dwa lata.

Nauczyciel spełnia co najmniej cztery z kryteriów wymienionych w § 5 zarządzenia

.....................

(tak/nie)

Komisja, po dokonaniu analizy, opiniuje ..................................wniosek o przyznanie

(pozytywnie/negatywnie)

........................................................................nagrody Ministra Gospodarki Morskiej

(imię i nazwisko nauczyciela)

Śródlądowej z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

III. Uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Inne uwagi i wnioski komisji wymagające odnotowania w protokole:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

V. Niniejszy protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

VI. Na tym posiedzenie komisji w dniu ............................................... zakończono.

Podpisy członków komisji

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

(podpis przewodniczącego komisji)

............................, dnia...................

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).