Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2005.5.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarządza się, co następuje:
§  1. 1
Powołuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości Komisję Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych, zwaną dalej "Komisją", w składzie:

Przewodniczący: Jacek Zieliński,

Z-ca Przewodniczącego: Wojciech Ulitko,

Członkowie: 1) Wojciech Gilewski,

2) Karina Barankiewicz,

3) Danuta Kierzkowska,

4) Artur Dariusz Kubacki,

5) Paweł Nałęcz,

6) Edward Szędzielorz,

7) Władysław Maksymiec.

§  2.
Wydatki Komisji pokrywane będą z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  3. 2
(uchylony).
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2005 r.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 23 grudnia 2005 r. (Dz.Urz.MS.06.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MS.07.5.23) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 27 czerwca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 26 października 2007 r. (Dz.Urz.MS.07.9.39) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 października 2007 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 5 marca 2009 r. (Dz.Urz.MS.09.4.13) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 marca 2009 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.193) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2013 r.

2 § 3 uchylony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 5 kwietnia 2013 r. (Dz.Urz.MS.13.193) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5 kwietnia 2013 r.