Dziennik resortowy

Dz.Urz.MI.2008.3.13

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 września 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 lutego 2008 r.
w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. 1 Powołuje się Komisję Odpowiedzialności Zawodowej w następującym składzie:
1) Prezydium Komisji Odpowiedzialności Zawodowej:
a) Przewodniczący Komisji - Wacław Baranowski,
b) Wiceprzewodniczący sekcji dla rzeczoznawców majątkowych - Zbigniew Brodaczewski,
c) Wiceprzewodniczący sekcji dla pośredników w obrocie nieruchomościami - Witold Czapla,
d) Wiceprzewodniczący sekcji dla zarządców nieruchomości - Danuta Rochalska;
2) Sekcje:
a) rzeczoznawców majątkowych:

– Adamek Zdzisław,

– Andrzejewski Janusz,

– Baranek Wiesław,

– Beszczyńska-Drożdża Mirosława,

– Bratkowski Krzysztof,

– Czechowicz Tadeusz,

– Daniel Wojciech,

– Majdasz Zdzisław,

– Iwaszkiewicz Jadwiga,

– Janowski Tadeusz,

Kaczmarczyk Tomasz,

– Koczara Mirosława,

– Konieczny Krzysztof,

– Kozuń Andrzej,

– Krasoń Zbigniew,

– Leciejewska Elżbieta,

– Makowski Jerzy,

– Marszał-Halicka Elżbieta,

– Niebudek Wiesław,

– Paszkowski Henryk,

– Paziewski Lech,

– Piątek Ryszard,

– Pilecka Elżbieta,

– Prył Teresa,

– Przedlacka Jolanta,

– Reutt Tadeusz,

– Rygiel Kazimierz,

– Sacharz Marek,

– Spychalska Wanda,

– Strzeszyński Jarosław,

– Śleszyński Witold,

– Witczak Marian,

– Witkiewicz Zbigniew,

– Zarychta Andrzej,

– Zieliński Jerzy,

– Hopfer Bożena,

– Lipska Barbara,

– Oszmiański Edward,

– Szykulska Beata,

– Źróbka Ryszard,

b) pośredników w obrocie nieruchomościami:

– Chełmiński Bohdan,

– Czarnecki Marek,

– Dynaś Wojciech,

Dziedzioło Hanna Krystyna,

– Gadomska Ewa,

– Gęca Marek,

– Gołąb Zbigniew,

– Gut-Mostowy Bożena,

– Jackowska Anna,

– Kacprowicz Grażyna,

– Kaptur Wiesława,

– Kielar Teresa,

– Kląskała Marcin,

– Klimkowska Wiesława,

– Kolasińska Arietta,

– Krygier Aneta,

Krzewska Izabella,

– Kuryło Gotfryd,

– Kuzior Eugeniusz,

– Mikita Jan,

– Pstrak Cezary Tomasz,

– Rajzer Jaromir,

– Rudnicka Barbara,

– Sędek Szymon,

– Sobański Jerzy,

– Strzelecka Magdalena,

– Szmidt Piotr,

– Szymański Paweł,

Turska-Maćkowiak Mariola,

– Urban Jolanta,

– Gruss-Gołąbek Agnieszka,

– Klos-Rychter Ewa,

– Kruk Anna,

– Stawski Tomasz Robert,

– Nowak Mirosław,

– Ściwiarski Przemysław,

c) zarządców nieruchomości:

– Bartmański Krzysztof,

– Binkowski Mirosław,

– Bluma Klaus,

– Chróścikowska Dorota,

– Gerus Jerzy,

Gędziorowski Andrzej,

– Górski Janusz,

– Janas Katarzyna,

– Juchniewicz Anna,

– Jung Anna,

– Kamecki Sławomir,

– Łozowski Wojciech,

– Michalik Grzegorz,

– Michalski Bogdan,

– Niezgoda Grzegorz,

– Nowicka Urszula,

– Nykiel-Romanek Elżbieta,

Okrasa Wojciech,

– Płoska Irena,

– Rand Henryk,

Rodziewicz Mieczysław,

– Rudek Mirosław,

– Rynarzewska Jolanta,

– Salamon Artur,

Szeliga-Potocka Idą,

– Szymański Paweł,

– Szymczak Mariusz,

– Thommee Andrzej,

– Ukleja Tomasz,

Wesołowska-Szydłowska Monika,

– Włodarczyk Józef,

– Zielińska Bożena,

– Żbikowska Czesława,

– Żmijewska Lidia,

– Banacki Marian,

– Bar Danuta,

– Jakubik Krzysztof,

– Janeczko Teresa,

– Michalska Maria,

– Korpowski Kazimierz,

– Koziej Stanisław,

– Machałowski Piotr,

– Rutkowska Urszula,

– Stankiewicz Piotr,

– Wajszczak Michał.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 265, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827 oraz z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218.

1 Z dniem 14 września 2009 r. odwołuje się ze składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej następujące osoby: Kaczmarczyka Tomasza, Dziedzioło Hannę Krystynę, Krzewską Izabellę, Turską-Maćkowiak Bożenę, Gędziorowskiego Andrzeja, Okrasę Wojciecha, Rodziewicza Mieczysława, Szeligę-Potocką Idę, Wesołowską-Szydłowską Monikę, oraz powołuje się w skład Komisji Odpowiedzialności Zawodowej następujące osoby: Hopfer Bożenę, Lipską Barbarę, Oszmiańskiego Edwarda, Szykulską Beatę, Źróbka Ryszarda, Gruss-Gołąbek Agnieszkę, Klos-Rychter Ewę, Kruk Annę, Stawskiego Tomasza Roberta, Nowaka Mirosława, Ściwiarskiego Przemysława, Banackiego Mariana, Bar Danutę, Jakubika Krzysztofa, Janeczko Teresę, Michalską Marię, Korpowskiego Kazimierza, Koziej Stanisława, Machałowskiego Piotra, Rutkowską Urszulę, Stankiewicza Piotra, Wajszczaka Michała, zgodnie z § 1 zarządzenia nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 14 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej (Dz.Urz.MI.09.9.36).