Powołanie komisji oceny ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiPSp.2021.7

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie powołania komisji oceny ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) w związku z art. 134k ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się komisję oceny ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria wyboru ofert określone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021, zwanego dalej "konkursem";
2)
przedłożenie Ministrowi do zatwierdzenia listy wybranych organizacji partnerskich, zawierającej przyznane oceny wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
2. 
Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta Oceny Oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2)
wiceprzewodniczący - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4)
członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie trzech pracowników Wydziału do spraw Pomocy Żywnościowej - FEAD w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej, posiadający doświadczenie we wdrażaniu Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) oraz znajomość wymogów niezbędnych dla organizacji partnerskich, określonych w tym programie.
2. 
Lista członków Komisji przedstawiana jest do zatwierdzenia przez Ministra.
§  4. 
1. 
Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert podpisują deklarację bezstronności i poufności, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 
Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności powoduje wyłączenie członka Komisji z jej prac.
§  5. 
1. 
Komisja obraduje na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego, w trybie stacjonarnym lub zdalnym w formie wideokonferencji albo w trybie obiegowym przy użyciu poczty elektronicznej.
2. 
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6. 
Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§  7. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. 
Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2021 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Deklaracja bezstronności i poufności w procesie prac komisji oceny ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2021

Imię (imiona) ..............................................................................................................

Nazwisko ....................................................................................................................

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 271 i 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517) oświadczam, że:

1)
nie jestem wnioskodawcą ani nie przygotowywałem dokumentacji ofertowej;
2)
nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem/ partnerem/ partnerami, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych oferenta/partnera;
3)
przed upływem 3 lat od dnia ogłoszenia o naborze nie pozostawałem w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą i nie byłem członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych oferenta;
4)
nie pozostaję z żadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności.

Zobowiązuję się do zachowania w poufności informacji i dokumentów ujawnionych mi, wytworzonych lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny oferty. Zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą być ujawnione osobom trzecim. Zobowiązuję się również nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji związanych z ocenianym projektem.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przewodniczącego Komisji oraz do złożenia pisemnego wniosku o wyłączenie mnie z procedury oceny ofert.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin pracy Komisji

§  1. 
1. 
Pracami Komisji kieruje przewodniczący.
2. 
Przewodniczący:
1)
zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;
2)
przewodniczy posiedzeniom Komisji;
3)
zatwierdza karty oceny ofert;
4)
podejmuje ostateczną decyzję w kwestiach spornych.
3. 
W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 2, wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Komisji.
§  2. 
Komisja dokonuje oceny ofert, która polega na:
1)
ocenie formalnej - ocenie ofert pod względem spełnienia kryteriów formalnych; pozytywnie ocenione projekty podlegają ocenie merytorycznej;
2)
ocenie merytorycznej - ocenie ofert pod względem spełnienia kryteriów merytorycznych; w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej sporządza się listę wybranych organizacji partnerskich zawierającą przyznane oceny.
§  3. 
1. 
W ramach oceny formalnej dokonuje się weryfikacji spełnienia albo niespełnienia danego kryterium (ocena zero-jedynkowa).
2. 
W razie stwierdzenia w ofercie braków formalnych lub oczywistych omyłek, oferent wzywany jest drogą elektroniczną do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia. Wezwanie określa braki formalne lub oczywiste omyłki.
3. 
Warunkiem pozytywnej oceny formalnej jest spełnienie przez ofertę wszystkich kryteriów formalnych. Jeżeli po uzupełnieniu albo poprawieniu oferty w ramach procedury, o której mowa w ust. 2, chociażby jedno kryterium formalne nie zostało spełnione, oferta jest pozostawiana bez rozpatrzenia.
§  4. 
1. 
Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Ocena każdej oferty dokonywana jest przez co najmniej dwóch członków Komisji.
2. 
Członkowie Komisji oddzielnie przyznają punkty dla danej oferty zgodnie z kryteriami oceny.
§  5. 
1. 
Sekretarz Komisji sporządza protokół zawierający informacje o przebiegu i wynikach oceny.
2. 
Protokół akceptuje przewodniczący Komisji.
3. 
Na podstawie protokołu sekretarz sporządza listę wybranych organizacji partnerskich, zawierającą przyznane oceny, którą Komisja przedkłada Ministrowi do zatwierdzenia.