Powołanie Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.30

Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) w związku z art. 134k ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Powołuje się Komisję Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1. 
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria wyboru ofert określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020, zwanego dalej "konkursem";
2)
przedłożenie Ministrowi listy wybranych organizacji partnerskich do zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
2. 
Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta Oceny Oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
1. 
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2)
wiceprzewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
3)
sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4)
członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.
2. 
Lista członków Komisji przedstawiana jest do zatwierdzenia przez Ministra.
§  4. 
1. 
Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert podpisują deklarację bezstronności i poufności, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. 
Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności powoduje wyłączenie członka Komisji z jej prac.
§  5. 
Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6. 
Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§  7. 
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8. 
Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 marca 2019 r.
§  9. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Deklaracja bezstronności i poufności w procesie prac Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin pracy Komisji