Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) w związku z art. 134k ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693) zarządza się, co następuje:
§  1.  Powołuje się Komisję Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1.  Do zadań Komisji należy:
1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria wyboru ofert określone przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", w ogłoszeniu o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020, zwanego dalej "konkursem";
2) przedłożenie Ministrowi listy wybranych organizacji partnerskich do zatwierdzenia wraz z uzasadnieniem ich wyboru.
2.  Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu "Karta Oceny Oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3. 
1.  W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
2) wiceprzewodniczący - Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;
3) sekretarz - osoba wyznaczona przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;
4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie trzech pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej.
2.  Lista członków Komisji przedstawiana jest do zatwierdzenia przez Ministra.
§  4. 
1.  Członkowie Komisji przed przystąpieniem do oceny złożonych ofert podpisują deklarację bezstronności i poufności, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.  Niepodpisanie deklaracji bezstronności i poufności powoduje wyłączenie członka Komisji z jej prac.
§  5.  Regulamin pracy Komisji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  6.  Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
§  7.  Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.
§  8.  Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników konkursu, jednak nie dłużej niż do dnia 30 marca 2019 r.
§  9.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA OCENY OFERTY

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Deklaracja bezstronności i poufności w procesie prac Komisji Oceny Ofert złożonych w konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2019 i Podprogram 2020

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Regulamin pracy Komisji