Powołanie Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2002.5.18

Akt indywidualny
Wersja od: 12 kwietnia 2002 r.

DECYZJA Nr 19
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 5 kwietnia 2002 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042; z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126; z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042, Nr 110, poz. 1255; z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555, Nr 103, poz. 1099; z 2001 r. Nr 154, poz. 1800 i poz. 1802) oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59, poz. 377 i z 2000 r. Nr 15, poz. 187) ustala się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję kwalifikacyjną przy "PKP Energetyka" spółka z o.o. Zakład Północny w Sopocie, ul. Jana z Kolna 29, do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego, wymienionych w Grupie 1, pkt 2 do 10, załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia.
§  2.
Ustala się następujący skład osobowy komisji i zakres uprawnień dla poszczególnych jej członków do udziału w egzaminach:
1)
Przewodniczący - pan inż. Zdzisław Wesołowski, Grupa 1, pkt 2 do 4 i 8 do 10,
2)
Zastępca przewodniczącego - pan inż. Janusz Fornalski, Grupa 1, pkt 2 do 4 i 8 do 10,
3)
Członek Komisji - pan inż. Leszek Drogoś, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7, 9, 10,
4)
Członek Komisji - pan inż. Czesław Żak, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
5)
Członek Komisji - pan mgr inż. Andrzej Posyniak, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7, 9, 10,
6)
Członek Komisji - pan inż. Franciszek Alfut, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
7)
Członek Komisji - pan Jerzy Formella, Grupa 1, pkt 2 do 4 i 8 do 10,
8)
Członek Komisji - pan mgr inż. Ryszard Kwiatkowski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
9)
Członek Komisji - pan mgr inż. Wojciech Rudol, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,
10)
Sekretarz Komisji - pani Bernadeta Brzozowska.
§  3.
Traci moc decyzja nr 79 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 października 1998 r. (Dz. Urz. MTiGM z 1999 r. Nr 1, poz. 33).
§  4.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.