Powołanie Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r.".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MPiPSp.2011.2.14

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r."

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) zarządza się, co następuje:
§  1.
Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert - "Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2011 r.", zwaną dalej "Komisją".
§  2.
1.
Do zadań Komisji należy:
1)
analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert;
2)
przedłożenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej "Ministrem", opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji.
2.
Ocenę merytoryczną złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, Komisja zamieszcza w formularzu "Karta oceny merytorycznej oferty", którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§  3.
1.
W skład Komisji wchodzą:
1)
Rafał Michał Tomasik - przewodniczący Komisji;
2)
Krystyna Kulka - sekretarz Komisji;
3)
Marzena Ciecierska - członek Komisji;
4)
Grażyna Stańska - członek Komisji;
5)
Beata Wesołek - członek Komisji;
6)
Dominika Dzido - członek Komisji, przedstawiciel organizacji pozarządowej.
§  4.
1.
Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.
2.
Do zadań przewodniczącego Komisji należy:
1)
zwoływanie posiedzeń Komisji i określanie porządku obrad;
2)
określenie trybu pracy Komisji;
3)
przewodniczenie posiedzeniom Komisji;
4)
podejmowanie ostatecznej decyzji w przypadkach spornych;
5)
akceptacja sporządzonego przez sekretarza Komisji protokołu z posiedzenia Komisji.
3.
W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wypełnia upoważniony przez niego pisemnie członek Komisji.
§  5.
1.
Sekretarz Komisji odpowiada za:
1)
powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;
2)
sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;
3)
przechowywanie dokumentacji dotyczącej prac Komisji.
2.
Sekretarz Komisji dokonuje oceny formalnej złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami podanymi w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, zamieszczając ją w formularzu "Karta oceny formalnej oferty", którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
§  6.
Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i członkowie Komisji nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, zwrotu kosztów przejazdów i noclegów.
§  7.
1.
W pracach Komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zaproszone do udziału w jej pracach przez przewodniczącego Komisji.
2.
Osobom, o których mowa w ust. 1, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.
§  8.
Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.
§  9.
Komisja kończy działalność z chwilą ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
§  10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, zabezpieczenie społeczne oraz sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

Karta oceny merytorycznej oferty
Numer oferty
Nazwa i adres organizacji
Nazwa zadania określonego w konkursie
Tytuł projektu
Kryteria merytoryczneMaksymalna ocena punktowaPrzyznana ocena punktowa
1. Zgodność/zbieżność przedmiotu oferty z obszarem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy10
2. Cel projektu, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji, mierniki realizacji celu10
3. Zasięg oddziaływania społecznego adekwatny do wielkości środowiska, w którym będzie realizowany projekt10
4. Liczba uczestników-odbiorców projektu10
5. Możliwość kontynuacji realizacji celów zawartych w projekcie10
6. Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową i zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania10
7. Możliwość realizacji zadania10
8. Klarowność kalkulacji kosztów (szczegółowy opis pozycji kosztorysu, uzasadnienie dla kalkulacji kosztów, w tym wysokość przyjętych stawek jednostkowych) w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji10
Suma punktów80
Uwagi dotyczące oceny merytorycznej:
Wnioskowana kwota dotacji
Rekomendowana kwota dotacji
Nazwisko i Imię członka Komisji dokonującego oceny merytorycznej
Dzień:Miesiąc:Rok:

..………………………..

Podpis oceniającego

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

Karta oceny formalnej oferty
Numer oferty
Nazwa i adres organizacji
Nazwa zadania określonego w konkursie
Tytuł projektu
Kryteria formalne
1.Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursieTAK □ NIE □
2.Oferta została złożona przez podmiot uprawnionyTAK □ NIE □
3.Oferta została sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)TAK □ NIE □
4.Oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wnioskującego zgodnie z zapisami statutu i KRSTAK □ NIE □
5.Oferta zawiera statut organizacjiTAK □ NIE □
6.Oferta zawiera kopię aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnymTAK □ NIE □
7.Oferta zawiera sprawozdanie merytoryczne za rok 2010TAK □ NIE □
8.Oferta zawiera sprawozdanie finansowe za rok 2010TAK □ NIE □
9.Oferta zawiera opis działań merytorycznych oraz finansowych*TAK □ NIE □
Uwagi dotyczące oceny formalnej:
Oferta spełnia wszystkie wymagane kryteria formalne i podlega ocenie merytorycznej
Nazwisko i Imię sekretarza Komisji dokonującego oceny formalnej

* Dotyczy organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań finansowych i merytorycznych.

Dzień:Miesiąc:Rok:

..………………………..

Podpis oceniającego